Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2014 m. liepos 6 d.
Paskelbta: 2014-07-05 22:58:59

 

1. Šiandien mūsų bazilikoje prasideda palaimintojo Jurgio Matulaičio, MIC iškilmingas minėjimas, kuris tęsis iki liepos 13 d. Šiandien po sumos šv. Mišių kviečiame į naujų votų, skirtų pal. Jurgiui pašventinimą. Taip pat išgirsime malones patyrusių žmonių liudijimų. Po to vienuolyno kieme – agapė – suneštinės vaišės. Dėkojame tiems, kurie ateina ne tik pavalgyti, bet ir atsineša maisto. Maisto produktais šventę parėmė Arūnas ir Renata Simučiai, UAB „Marijampolės pieno konservai“, UAB „Giraitis“. Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie šios šventės rengimo savo pasiaukojančiu darbu, malda ar auka. Teatlygina jums visagalis Dievas.

2. Šiandien 14.30 val. nuo mūsų bažnyčios autobusas veš į pal. Jurgio Matulaičio tėviškę Lūginę. Ten, koplyčioje, seselė vienuolė praves meditaciją.

3. Koplyčia Lūginėje bus atidaryta kiekvieną atlaidų dieną nuo 9.30 iki 18.30 val.

4. Liepos 11 d., penktadienį, 10.00 val. Bazilikoje šv. Mišias švęs Varmijos arkivyskupijos (Olsztyn, Lenkija) pėsčiųjų maldininkų kelionės į Aušros Vartus dalyviai.

5. Atlaidų metu bažnyčios prieangyje pas patarnautoją, seseles vienuoles galima užsisakyti sudėtines šv. Mišias į pal. Jurgį Matulaitį, MIC dėkojant Dievui už suteiktas malones ir prašant palaimos bei sveikatos. Taip pat galima įsigyti literatūros apie Palaimintąjį.

6. Šv. Mišios iškilmių savaitę bus įprasta tvarka. Papildomos šv. Mišios šiokiadieniais bus 12.00 val. Nuo 11.00 – Rožinio malda palaimintojo Jurgio koplyčioje. 11.30 val. – katechezė.

7. Pagrindinę atlaidų dieną liepos 13, antrą atlaidų sekmadienį, šv. Mišios bus aukojamos 8.00, 12.00 ir 18.00 val. Po rytinių šv. Mišių kviečiame dalyvauti Švč. Sakramento adoracijoje ir pasiklausyti katechezės. Pagrindinės iškilmių šv. Mišios – 12.00 val.

8. Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija liepos 16 d. organizuoja vienos dienos piligriminę kelionę Punskas - Seinai - Vygriai. Užsirašyti prašome Diemedyje iki liepos 14 d.
 


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn