Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2014 m. liepos 13 d.
Paskelbta: 2014-07-13 09:55:35

 

1. Šiandien mūsų Bazilikoje pagrindinė palaimintojo Jurgio Matulaičio iškilmingo minėjimo, atlaidų diena. Šv. Mišios bus aukojamos 12.00 ir 18.00 val. Po rytinių šv. Mišių kviečiame dalyvauti Švč. Sakramento adoracijoje ir pasiklausyti katechezės.

2. Sumos šv. Mišiose dalyvaus apaštališkasis nuncijus Lietuvai Pedro LÓPEZ QUINTANA, Lietuvos vyskupai. Po šv. Mišių vyks padėkos procesija aplink baziliką.

3. Po procesijos visus kviečiame į suneštines vaišes – agapę, koncertuos Jungėnų kaimo kapela.

4. Mūsų bažnyčios prieangyje galima užsisakyti sudėtines šv. Mišias į pal. Jurgį Matulaitį dėkojant Dievui už suteiktas malones bei prašant palaimos ir sveikatos. Taip pat galima įsigyti literatūros apie pal. Jurgį Matulaitį, specialų dvigubą žurnalą „Artuma“, ateitininkų leidžiamą žurnalą „Ateitis“.

5. Ateinančią savaitę, antradienį, minimas šv. Bonaventūra, vyskupas, Bažnyčios mokytojas; trečiadienį, liepos 16 d., 12.00 val. melsimės aukotojų intencijomis į Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motiną.

6. Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija liepos 16 d. organizuoja vienos dienos piligriminę kelionę Punskas - Seinai - Vygriai. Užsirašyti prašome Diemedyje iki liepos 14 d.

7. Po atlaidų prasidės bazilikos interjero remontas. Šio sekmadienio rinkliavos skirtos šiam tikslui.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn