Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2014 m. rugpjūčio 10 d.
Paskelbta: 2014-08-11 08:43:09

 

1. Rytoj minima šv. Klara, mergelė.

2. Antradienį, rugpjūčio 12 d., 12.00 val. melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis, prašant Dievo malonės ir Palaimintojo užtarimo. Rožinio malda 11.00 val.

3. Ketvirtadienį minimas šv. Maksimilijonas Marija Kolbė, kunigas, kankinys.

4. Rugpjūčio 15 d., penktadienį, Bažnyčia švęs Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų privalomą iškilmę (Žolines). Pamaldos mūsų Bazilikoje bus sekmadienio tvarka. Po sumos šv. Mišių bus padėkos procesija aplink bažnyčią. Šių pamaldų dalyviai įprastomis sąlygomis gali pelnyti atlaidus. Kiekvienų šv. Mišių metu bus šventinami jūsų atsinešti žolynai, vaistažolės, gėlės. Nuoširdžiai dėkojame visiems paaukojusiems gėlių altorių puošybai.

5. Pivašiūnuose bei Krekenavoje Žolinių atlaidai vyks nuo rugpjūčio 14 d. iki 22 d.

6. Rugpjūčio 16 d., šeštadienį, 12.00 val. mūsų bažnyčioje, Aušros Vartų koplyčioje, melsimės į Dievo Gailestingumo Motiną Mergelę Mariją aukotojų intencijomis.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn