Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2014 m. spalio 26 d.
Paskelbta: 2014-10-25 21:01:49

 

1. Baigiasi spalio mėnuo, skirtas šv. Rožinio maldai. Šį sekmadienį 11.00 val. šv. Mišiose vaikai spalio mėnesį meldęsi bažnyčioje rožinio malda bus įrašyti į šv. Rožinio draugijos narius.

2. Šiandien Krikščioniškas Kino Klubas kviečia į filmo seansą krikščionio laikysenos pasaulyje tema. Filmas „Dievas ne miręs“ apie krikščioniško tikėjimo gynimą šiuolaikiniame pasaulyje. Seanso pradžia 19 val. parapijos salėje.

3. Ateinantį ketvirtadienį, spalio 30 d. Marijampolėje vyks tarptautinė konferencija-minėjimas skirta knygnešio, švietėjo, Sibiro tremtinių sielovadininko kunigo Kristupo Švirmicko, MIC, 200-osioms gimimo metinėms paminėti. Programoje; 12.00 val. koplytstulpio pašventinimas kunigo gimtinėje Varnupių kaime, 13.00 – šv. Mišios bazilikoje, 14.00– konferencija Petro Kriaučiūno bibliotekoje. Kviečiame dalyvauti.

4. Artėja Visų šventųjų privaloma iškilmė, lapkričio 1 d. ir Mirusiųjų paminėjimo diena lapkričio 2 d. Šiomis dienomis pamaldos mūsų bažnyčioje bus sekmadienio tvarka. Pirmosios šv. Mišios jūsų intencijomis už mirusiuosius bus aukojamos Vėlinių išvakarėse, lapkričio 1 d., šeštadienį, 17.00 val., valandą anksčiau prieš vakarines pamaldas. Mišparai už mirusius bus giedami 16.45 val. Prašome atsinešti su savimi Vėlinių žvakutes ir gėles, kurios bus pašventintos, ir po šv. Mišių nešamos iškilmingoje žiburių procesijoje į Senąsias miesto kapines.

5. Lapkričio 2 d. sekmadienį po sumos šv. Mišių bus gedulinė procesija bažnyčios viduje. 15.00 val. bus šventinami paminklai tiek Senose, tiek Naujose miesto kapinėse. Prašome rinktis prie pagrindinių kapinių vartų.

6. Visą Vėlinių oktavą vakarais prieš šv. Mišias 17.00 val. jūsų intencijomis už mirusius bus giedamas šv. Rožinis.

7. Visų mirusiųjų paminėjimo dieną lapkričio 2 d. kiekvienas tikintysis, esantis malonės stovyje, aplankęs bažnyčią ir pasimeldęs „Tėve mūsų“ malda bei sukalbėjęs Tikėjimo išpažinimą, o Oktavos metu pamaldžiai aplankęs kapus, gali pelnyti atlaidus ir mirusiųjų naudai.

8. Vėlinių oktavos (aštuondienio) šv. Mišioms už mirusiuosius artimuosius galima paaukoti šiandien prie išėjimo iš bažnyčios pas budintį patarnautoją.

9. Lapkričio 2 d. 18 val. šv. Mišiose išgirsime Česlovo Sasnausko Requiem.
 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn