Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2014 m. lapkričio 2 d.
Paskelbta: 2014-11-01 21:45:37

 

1. Šiandien Vėlinės – Visų mirusiųjų paminėjimo diena. Po sumos šv. Mišių bus gedulinė procesija bažnyčios viduje. 15.00 val. bus šventinami paminklai tiek Senose, tiek Naujose miesto kapinėse. Prašome rinktis prie pagrindinių kapinių vartų.

2. Šiandien kiekvienas tikintysis, esantis malonės stovyje, aplankęs bažnyčią ir pasimeldęs „Tėve mūsų“ malda bei sukalbėjęs Tikėjimo išpažinimą, o Oktavos metu pamaldžiai aplankęs kapus, gali pelnyti atlaidus ir mirusiųjų naudai.

3. Visą Vėlinių oktavą vakarais prieš šv. Mišias 17.00 val. jūsų intencijomis už mirusius bus giedamas šv. Rožinis.

4. Ateinantį antradienį Bažnyčia mini šv. Karolį Boromėjų, vyskupą.

5. Lapkričio 7 d., pirmąjį mėnesio penktadienį, papildomos pamaldos 9.30 val. į Švč. Jėzaus Širdį aukotojų intencijomis.

6. Tęsiasi mūsų bazilikos vidaus remonto darbai. Jau pusė bažnyčios sienų išdažyta, pakeisti langai, elektros instaliacija, šviestuvai, atnaujintos tambūro durys. Didžioji dalis lėšų yra skirta valstybės, dalis – jūsų aukos. Kitai remontuojamai pusei lėšų trūksta. Todėl šiemet darbai dar nebus užbaigti. Nuoširdžiai dėkojame už maldą ir paramą. Teatlygina jums Dievas.

 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn