Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2015 m. vasario 1 d.
Paskelbta: 2015-01-31 11:14:29

 

1. Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems ir savo malda bei pagalba prisidėjusiems prie gražiai pavykusio palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimo ir Jo vardo draugijos suvažiavimo sausio 27 d. Teatlygina Jums Visagalis Viešpats.

2. Šią savaitę Bažnyčia mini:

   Vasario 2 d., pirmadienį, Kristaus Paaukojimą (Grabnyčias). Papildomos pamaldos mūsų bazilikoje 12.00 val.: suma su procesija. Mišių metu bus šventinamos jūsų atsineštos žvakės. Ši diena yra taip pat Dievui pašvęstojo gyvenimo diena, melsimės už vienuoles ir vienuolius bei už naujus pašaukimus į vienuolinį gyvenimą.

   Vasario 3 d., antradienį, – šv. Blažiejus, vyskupas ir kankinys. Šią dieną meldžiamasi prašant sveikatos sergantiems gerklės ligomis, prie kaklo dedamos pašventintos kryžiaus forma sukryžiuotos žvakės.

   Pirmąjį mėnesio penktadienį,. 9.30 val. bus aukojamos šv. Mišios į Švč. Jėzaus širdį už aukotojus ir geradarius, jų artimuosius gyvuosius ir mirusiuosius.

   Pirmąjį mėnesio šeštadienį 9.30 val. šv. Mišiose melsimės į Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis.

   Vasario 5 d., ketvirtadienį, – šv. Agotos, mergelės, kankinės minėjimo proga po kiekvienų šv. Mišių bus šventinami jūsų atsinešti duona ir vanduo, prašant Dievo apsaugos ir šv. Agotos užtarimo nuo gaisro ir nelaimių.

3. Pašvęstojo gyvenimo metais didesnis dėmesys skiriamas vienuoliams. Pranciškonai pasauliečiai parengė paskaitų ciklą – susitikimus su vienuoliais pranciškonais. Smulkesnę informaciją rasite skelbimų lentoje. Šiandien po kiekvienų šv. Mišių vargdienių seserys pristatys savo vienuoliją. Vasario 15 d. išgirsime apie Šventosios Šeimos vienuoliją.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn