Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2015 m. vasario 15 d.
Paskelbta: 2015-02-15 11:18:52

 

1. Šiandien 12.00 val. mūsų bažnyčioje šv. Mišiose melsimės už vyskupo Motiejaus Valančiaus Blaivystės sąjūdžio narius, minint šios organizacijos įkūrėjo 214 gimimo metines. Šia proga po sumos šv. Mišių renginys parapijos salėje.

2. Taip pat šiandien, po vakarinių pamaldų apie 19 val., parapijos salėje bus rodomas filmas “Aš žinau, kur einu!”– istorija apie moterį, kuri gerai žinojo, kur ji eina, bet nebuvo tikra, ar tai padarys ją laiminga.

3. Rytoj, vasario 16 d., Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimas. Šia proga 12.00 val. mūsų bazilikoje bus aukojamos šv. Mišios už Tėvynę. Taip pat tose Mišiose, kaip ir kiekvieno mėnesio 16 d. melsimės aukotojų intencijomis į Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motiną.

4. Ateinantį trečiadienį, vasario 18 d., – PELENŲ TREČIADIENIS, nuo kurio prasidės Gavėnios laikotarpis. Pelenų trečiadienį užlaikomas suaugusiems įsakytas pasninkas, kai sočiai valgoma tik kartą per dieną. Tą dieną atgailos ženklan tikinčiųjų galvos barstomos pašventintais pelenais. Papildomos šv. Mišios mūsų bazilikoje bus 12 val.

5. Kiekvieną Gavėnios penktadienį kryžiaus kelių pamaldos vyks 17.15 val., o sekmadienį po sumos, apie 13.00 val. Privačiai tikintieji kryžiaus kelius eina kiekvieną šiokiadienį 17.00 val.

6. „Graudūs verksmai“ bus giedami sekmadieniais po rytinių 8 val. šv. Mišių prie išstatyto švč. Sakramento.

7. Ateinantį sekmadienį, vasario 22 d. kviečiame į susitikimą, skirtą Pašvęstojo gyvenimo metams „Būti krikščionimi – tai būti kelyje“. Pas mus svečiuosis bernardinai.lt vyr. redaktoriaus pavaduotojas Donatas Puslys. Susitikimas vyks 10.30 val. parapijos salėje.

8. Šio sekmadienio rinkliava skirta mūsų bažnyčios šildymui, kuro sąnaudoms padengti. Nuoširdžiai dėkojame už bažnyčiai skiriamas aukas.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn