Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2015 m. kovo 29 d.
Paskelbta: 2015-03-28 18:11:42

 

1. Šiandien, Kristaus kančios – Verbų sekmadienis. Prieš sumą – procesija, primenanti Jėzaus Kristaus įžengimą į Jeruzalę.

2. Nuo penktadienio prasidėjo mūsų parapijos Gavėnios rekolekcijos, jos tęsis iki sumos šv. Mišių. Rekolekcijų vedėjas kun. Darius Trijonis.

3. Šio sekmadienio šv. Mišių rinkliavos skirtos kunigų seminarijos išlaikymui bei Vilkaviškio vyskupijos jaunimo sielovados reikalams.

4. Lietuvos Maltos ordinas organizuoja piligriminę kelionė į Lurdą. Po šv. Mišių savanoriai platins žvakutes. Surinktos lėšos parems žmonių su negalia kelionę į Lurdą.

5. Balandžio 2 d., Didįjį Ketvirtadienį, dienos šv. Mišios bus aukojamos tik katedrose, kuriose vyskupai šventins aliejus. Mūsų vyskupijoje Krizmos šv. Mišias bus Vilkaviškyje 12.00 val. Mūsų Bazilikoje Didįjį Ketvirtadienį Paskutinės Vakarienės šv. Mišios prasidės 18.00 val. Po Didžiojo Ketvirtadienio šv. Mišių nebus iki Velyknakčio.

6. Balandžio 3 d. – Didysis Penktadienis. Primename, kad tą dieną laikomasi švento pasninko: ne tik abstinencijos nuo mėsos, bet ir kiekybinio. Tradicinė Didžiojo Penktadienio rinkliava bus skirta Šventajai Žemei. Kryžiaus kelio pamaldos prasidės 15.00 val. naujoje Jono Pauliaus II koplyčioje Mokoluose. Eisena tęsis miesto centre iki mūsų bažnyčios. Kryžiaus pagarbinimo pamaldos bus 18.00 val. Po pamaldų pasilikę budėti prie Kristaus kapo giedos Kalvarijos kalnus.

7. Balandžio 4 d. Didįjį Šeštadienį nuo 7 val. ryto iki Velyknakčio šv. Mišių vyks Švč. Sakramento adoracija į kurią kviečiame taip pat mūsų parapijos mokyklų bendruomenes. Išpažinčių bus klausoma visą dieną. Velyknakčio vigilija prasidės 20.00 val.

8. Balandžio 5 d. V E L Y K O S (prisikėlimo pamaldos – Rezurekcija) 8.00 val.

9. Šv. Velykų sekmadienį votyvos 9.30 val. šv. Mišių nebus.

 

 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

 

aukštyn