Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2015 m. liepos 12 d.
Paskelbta: 2015-07-11 18:44:30

 

1. Šiandien mūsų Bazilikoje pagrindinė palaimintojo Jurgio Matulaičio iškilmingo minėjimo, atlaidų diena.

2. Šiandien 11 val. šv. Mišių nebus. Nuo 11.00 val. – Rožinio malda ir katechezė.

3. Sumos šv. Mišiose dalyvaus Apaštališkasis nuncijus Lietuvai, Lietuvos vyskupai.

4. Po sumos visus kviečiame į suneštines vaišes – agapę, koncertuos Bočių ansamblis.

5. Mūsų bažnyčios prieangyje galima užsisakyti sudėtines šv. Mišias į pal. Jurgį Matulaitį dėkojant Dievui už suteiktas malones bei prašant palaimos ir sveikatos. Taip pat galima įsigyti literatūros apie pal. Jurgį Matulaitį, specialų dvigubą žurnalą „Artuma“. Kunigo Vaclovo Aliulio knygas: „Nuo Betliejaus iki Romos su šv. Luku“ bei „Vienuolis nenuorama“.

6. Ateinančią savaitę trečiadienį minimas šv. Bonaventūra, vyskupas, Bažnyčios mokytojas. 16.00 val. šv. mišios už Marijonų gimnazijos abiturientus.

7. Ketvirtadienį, liepos 16 d., 12.00 val. melsimės aukotojų intencijomis į Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motiną.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn