Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2015 m. rugpjūčio 2 d.
Paskelbta: 2015-08-02 21:17:46

 

1. Šiandien mūsų bažnyčioje įprastinėmis sąlygomis galima pelnyti visuotinius Porciunkules atlaidus. Tam reikia būti malonės stovyje, priimti Švč. Sakramentą ir pamaldžiai sukalbėti „Tėve mūsų“ maldą bei Tikėjimo išpažinimą.

2. Ateinančią savaitę Bažnyčia mini:
• Antradienį šv. Joną Mariją Vianiejų, Arso kleboną;
• Trečiadienį Švč. M. Marijos bazilikos pašventinimą (Snieginę);
• Ketvirtadienį Kristaus Atsimainymą;
• Šeštadienį šv. Domininką, kunigą, Domininkonų vienuolijos įsteigėją.

3. Penktadienį, kaip įprasta pirmaisiais mėnesių penktadieniais, 9.30 val. melsimės į Švč. Jėzaus Širdį aukotojų ir bažnyčios geradarių intencijomis;

4. Taip pat penktadienį po vakarinių pamaldų apie 19 val. kviečiame į susitikimą, skirtą Pašvęstojo gyvenimo metams. Apie ikonos prasmę kalbės pranciškonai: kun. Paulius Vaineikis ir br. Karlas Bertragin.

5. Ateinantį sekmadienį 9.30 votyvos šv. Mišiose melsimės už prieš 25 metus mirusį a.a. arkivyskupą Liudviką Povilonį, MIC. Po šv Mišių Viešpaties angelo malda mūsų šventoriuje prie mirusiojo kapo.

6. Taip pat ateinantį sekmadienį 12.00 val. šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje parapijos įkūrimo 75 metų jubiliejus. Kviečiame dalyvauti.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn