Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2015 m. rugsėjo 6 d.
Paskelbta: 2015-09-05 21:44:25

 

1. Antradienį, rugsėjo 8 d., Bažnyčia mini Švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilmę. Papildomos pamaldos bus 12.00 val.

2. Šiluvoje prasideda didieji atlaidai, kurie tęsis iki rugsėjo 15 d. Marijampolės vysk. M. Valančiaus blaivystės sąjūdis rugsėjo 10 d., ketvirtadienį, organizuoja maldingą kelionę į Šiluvą ir Kryžių kalną. Smulkesnė informacija skelbimų lentoje.

3. Šeštadienį rugsėjo 12 d., pal. Jurgį Matulaičio minėjimas. 10.15 val parapijos salėje konferenciją praves ses. Viktorija Plečkaitytė MVS, 11.00 val. maldos pusvalandis prie pal. Jurgio relikvijų, 11.30 val. rožinio malda. 12.00 val. šv. Mišios. Kviečiame dalyvauti.

4. Šio sekmadienio šv. Mišių rinkliava yra skiriama mūsų parapijos ir vyskupijos „Carito“ reikmėms. Nuoširdus ačiū, kad savo lėšomis, maisto produktais prisidedate prie vargšų ir vaikų iš Dienos centro maitinimo ir globos.

5. Organizuojamos jaunimo nuo 14 metų (aštuntokų) ir suaugusiųjų grupės pasiruošti Sutvirtinimo sakramentui. Moksleivius ar jų tėvelius prašome kreiptis į tikybos mokytojus, o suaugusius į parapijos kleboną.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn