Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2015 m. spalio 25 d.
Paskelbta: 2015-10-24 20:36:58

 

1.     Ateinantį trečiadienį, spalio 28 d., minimi šv. Simonas ir šv. Judas (Tadas), apaštalai.

2.      Mūsų bažnyčioje tęsiasi festivalis „Skamba Sūduvos vargonai“. Ateinantį šeštadienį, spalio 31 d., 15.30 val.,  baigiamasis koncertas. Atlikėjai: Rasa Juzukonytė sopranas, Bogdan Narloch, vargonai. Kviečiame pasiklausyti.

3.     Artėja Visų šventųjų privaloma iškilmė, lapkričio 1 d. ir Mirusiųjų paminėjimo diena lapkričio 2 d. Šiomis dienomis pamaldos mūsų bažnyčioje bus sekmadienio tvarka. Pirmosios šv. Mišios jūsų intencijomis už mirusiuosius bus aukojamos Vėlinių išvakarėse lapkričio 1 d., sekmadienį, 17.00 val. Prašome atsinešti su savimi Vėlinių žvakutes ir gėles, kurios bus pašventintos, ir po šv. Mišių nešamos iškilmingoje žiburių procesijoje į Senąsias  miesto kapines.

4 Lapkričio 2 d., pirmadienį, po sumos šv. Mišių bus gedulinė procesija bažnyčios viduje.

5.     Taip pat lapkričio 2 d., Vėlinių dieną,15.00 val., bus šventinami paminklai tiek Senose, tiek Naujose miesto kapinėse. Prašome rinktis prie pagrindinių kapinių vartų.

6.     Visų mirusiųjų paminėjimo dieną, lapkričio 2 d., kiekvienas tikintysis, esantis malonės stovyje, aplankęs bažnyčią ir pasimeldęs „Tėve mūsų“ malda bei sukalbėjęs Tikėjimo išpažinimą, o Oktavos metu pamaldžiai aplankęs kapus, gali pelnyti atlaidus ir mirusiųjų naudai.

7.     Visą Vėlinių oktavą vakarais prieš šv. Mišias 17.00 val. jūsų intencijomis už mirusius bus giedamas šv. Rožinis.

8.     Vėlinių oktavos (aštuondienio) šv. Mišioms už mirusiuosius artimuosius galima paaukoti šiandien prie išėjimo iš bažnyčios pas budintį patarnautoją.

 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn