Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2016 m. lapkričio 1 d.
Paskelbta: 2015-10-31 20:14:38

 

1.     Šiandien Visų šventųjų privaloma iškilmė. Rytoj, lapkričio 2 d. – Mirusiųjų paminėjimo diena. Pirmosios šv. Mišios jūsų intencijomis už mirusiuosius bus aukojamos šiandien vakare Vėlinių išvakarėse 17.00 val. Prašome atsinešti Vėlinių žvakutes ir gėles, kurios bus pašventintos ir po šv. Mišių nešamos iškilmingoje žiburių procesijoje į Senąsias miesto kapines.

  1. Rytoj, lapkričio 2 d., pamaldos mūsų bažnyčioje bus sekmadienio tvarka. Po sumos šv. Mišių bus gedulinė procesija bažnyčios viduje. Vakarinėse pamaldose skambės Česlovo Sasnausko Requiem.

 

  1. Taip pat lapkričio 2 d. per Vėlines 15.00 val. bus šventinami paminklai tiek Senose, tiek Naujose miesto kapinėse. Prašome rinktis prie pagrindinių kapinių vartų.

4.     Visą Vėlinių oktavą vakarais prieš šv. Mišias 17.00 val. jūsų intencijomis už mirusius bus giedamas šv. Rožinis.

5.     Visų mirusiųjų paminėjimo dieną lapkričio 2 d. kiekvienas tikintysis, esantis malonės stovyje, aplankęs bažnyčią ir pasimeldęs „Tėve mūsų“ malda bei sukalbėjęs Tikėjimo išpažinimą, o Oktavos metu pamaldžiai aplankęs kapus, gali pelnyti atlaidus ir mirusiųjų naudai.

6.     Vėlinių oktavos (aštuondienio) šv. Mišioms už mirusiuosius artimuosius dar galima paaukoti šiandien prie išėjimo iš bažnyčios pas budintį patarnautoją, iš kurio taip pat galima įsigyti Vėlinių devyndienio maldyną.

7.     Lapkričio 6 d. ir 7 d., pirmąjį mėnesio penktadienį ir šeštadienį, kaip įprasta, papildomos šv. Mišios 9.30 val.

8.     Pirmąjį lapkričio penktadienį po votyvos šv. Mišių iki Vakarinių šv. Mišių vyks Švč. Sakramento adoracija. Visus kviečiame ateiti patogiu laiku bent valandai pasimelsti prie Viešpaties. Kas galite, prašome užsirašyti raštinėje adoracijos tvarkaraštyje, kad nebūtų laisvų tarpų be maldininkų.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas MIC

 

 

aukštyn