Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2015 m. lapkričio 15 d.
Paskelbta: 2015-11-14 20:01:46

 

 

1.     Rytoj, pirmadienį, 18.00 val., Šventosios Šeimos seserų namuose (Alyvų g. 9) vyks susitikimas su dr. lekt. Brone Gudaityte. Tema: Rūpestis savo esme: dėmesingumo praktika.

2.     Ateinančią savaitę Bažnyčia mini:

o    rytoj, pirmadienį, lapkričio 16 d., – Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos iškilmę. Mūsų bazilikoje papildomos pamaldos aukotojų intencijomis bus 12.00 val.

o    antradienį – šv. Elžbieta Vengrė, vienuolė.

o    ketvirtadienį – šv. Rapolas Kalinauskas, vienuolis.

o    šeštadienį – Švč. Mergelės Marijos Paaukojimo minėjimas.

3.     Šeštadienį organizuojama kelionė į Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos atlaidų jaunimo dieną Vilniuje. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.

4.     Kitas sekmadienis – paskutinis liturginių metų sekmadienis, švęsime Kristaus Karaliaus (Visatos Valdovo) iškilmę. Kiekvienas tikintysis galės pelnyti visuotinus atlaidus viešai sukalbėjęs maldą „Mielasis Jėzau žmonijos atpirkėjau“. Mūsų bazilikoje toks iškilmingas pasiaukojimo Jėzui Kristui aktas bus po sumos šv. Mišių adoracijos metu. Kviečiame pasimelsti tiek už save, tiek pavesti Jėzaus Kristaus globai savo artimuosius.

5.     Ateinantį sekmadienį 11.00 val. mūsų bažnyčioje minėdami Lietuvos kariuomenės atkūrimą, melsimės už Marijampolės karius ir jų šeimas. Gros Alytaus bataliono "Geležinio vilko" pučiamųjų orkestras. Kviečiame pasimelsti.

6.     Taip pat ateinantį sekmadienį 15.00 val. Beatričės Kleizaitis - Vasaris galerijoje susitikimas skirtas Pašvęstojo gyvenimo metams. Programoje filmas „Trokštu gyventi“. Dalyvaus aktorė Dalia Kanclerytė, saksofonistas Dovydas Stelmokas.

 
Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn