Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2015 m. gruodžio 27 d.
Paskelbta: 2015-12-27 11:03:18

 

 1. Šiandien švenčiame Šventosios Šeimos šventę. Sumos šv. Mišias 12.00 val. aukos J.E. vysk. R. Norvila. melsimės už šeimas, prašant joms Dievo palaimos ir santarvės. Po pamaldų šeimų popietė, suneštinės vaišės parapijos salėje. Kviečiame dalyvauti.

2. Rytoj, gruodžio 28 d., minimi Nekaltieji vaikeliai kankiniai. Ši šventė skirta pagerbti ne tik Erodo nužudytiems Betliejaus vaikams, bet ir visiems mirusiems kūdikystėje krikščionims.

3. Ketvirtadienį, gruodžio 31 d. papildomos vakarinės pamaldos bus 23.00 val. Visus norinčius ramiai ir pamaldžiai sutikti Naujuosius metus, kviečiame į padėkos šv. Mišias. Po pamaldų rinksimės parapijos salėje agapei ir pabendravimui.

4. Sausio 1 d., penktadienį, Naujieji metai, Švč. Mergelės Marijos Dievo gimdytojos privaloma iškilmė. Pamaldos bus sekmadienio tvarka. Kiekvienas tikintysis šią dieną būdamas malonės stovyje ir pasimeldęs himnu „O Dvasia Viešpatie nuženk“, gali pelnyti visuotinius atlaidus. Tikinčiųjų prašymu po sumos šv. Mišių iki vakarinių bus Švč. Sakramento adoracija. Ateikime praleisti bent valandėlę tylioje adoracijoje bažnyčioje.

5. Sausio 2 d. pirmąjį mėnesio šeštadienį, taip pat 9.30 val. šv. Mišiose melsimės į švč. Mergelę Mariją.

6. Ateinantį sekmadienį, sausio 3 d. Trijų Karalių, Viešpaties Apsireiškimo iškilmė. Pamaldose bus šventinami auksas, smilkalai ir kreida. Galima atsinešti pašventinimui ir savo papuošalų bei kreidos.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn