Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2016 m. sausio 1 d.
Paskelbta: 2016-01-01 19:42:01

 

 1. Mieli tikintieji nuoširdžiai sveikiname Jus Naujųjų mūsų Viešpaties 2016 metų proga. Tegu Dievo palaima ir globa lydi Jus ir Jūsų šeimas kiekvieną šių metų dieną.

2. Šiandien švenčiame Švč. Mergelės Marijos Dievo gimdytojos privalomą iškilmę. Kiekvienas tikintysis šią dieną būdamas malonės stovyje ir pasimeldęs himnu „O Dvasia Viešpatie nuženk“, gali pelnyti visuotinius atlaidus. Tikinčiųjų prašymu po sumos šv. Mišių iki vakarinių bus Švč. Sakramento adoracija. Ateikime praleisti bent valandėlę tylioje adoracijoje bažnyčioje.

3. Sausio 2 d. pirmąjį mėnesio šeštadienį, taip pat 9.30 val. šv. Mišiose melsimės į Švč. Mergelę Mariją.

4. Ateinantį sekmadienį, sausio 3 d. Trijų Karalių, Viešpaties Apsireiškimo iškilmė. Pamaldose bus šventinami auksas, smilkalai ir kreida. Galima atsinešti pašventinimui ir savo papuošalų bei kreidos.

5. Taip pat ateinantį sekmadienį Palaimintojo Jurgio Matulaičio
draugija kviečia į susitikimą parapijos salėje po votyvos šv. Mišių apie 10.30 val.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn