Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2016 m. sausio 31 d.
Paskelbta: 2016-02-04 14:23:46

 

  1. Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems ir savo malda bei pagalba prisidėjusiems prie gražiai pavykusio palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimo ir Jo vardo draugijos suvažiavimo sausio 27 d. Teatlygina Jums Visagalis Viešpats.
  2. Šią savaitę Bažnyčia mini:
    • Vasario 2d., antradienį, Kristaus Paaukojimą (Grabnyčias). Papildomos pamaldos mūsų bazilikoje 12.00 val.: suma su procesija. Mišių metu bus šventinamos jūsų atsineštos žvakės. Ši diena yra taip pat Dievui pašvęstojo gyvenimo diena, melsimės už vienuoles ir vienuolius bei už naujus pašaukimus į vienuolinį gyvenimą.
    • Vasario 3 d., trečiadienį – šv. Blažiejus, vyskupas ir kankinys. Šią dieną meldžiamasi prašant sveikatos sergantiesiems gerklės ligomis, prie kaklo dedamos pašventintos kryžiaus forma sukryžiuotos žvakės.
    • Vasario 5 d., penktadienį – šv. Agota, mergelė, kankinė. Po kiekvienų šv. Mišių bus šventinama jūsų atsinešti duona ir vanduo, prašant Dievo apsaugos ir šv. Agotos užtarimo nuo gaisro ir nelaimių. Šv. Agotos duoną bus galima pasiimti ir vėliau prie šv. Antano altoriaus.

o    Taip pat vasario 5 d., pirmąjį mėnesio penktadienį, 9.30 val. bus aukojamos šv. Mišios į Švč. Jėzaus širdį už aukotojus ir geradarius, jų artimuosius gyvuosius ir mirusiuosius.

    • Vasario 6 d. pirmąjį mėnesio šeštadienį – šv. Paulius Mikis ir jo draugai, kankiniai. 9.30 val. šv. Mišiose melsimės į Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis.

3.  Parapijoje renkama jaunimo nuo 14 m. grupė važiuoti į pasaulio jaunimo dienas Krokuvoje, Lenkijoje liepos 18 - rugpjūčio 1 d. Kviečiame jaunimą prisijungti daugiau informacijos skelbimų lentoje.

4.     Šio sekmadienio rinkliavos skirtos bažnyčios šildymui. Dėkojame už jūsų aukas.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn