Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2016 m. vasario 7 d.
Paskelbta: 2016-02-07 17:39:54

 

 1. Praeitą penktadienį minėjome šv. Agotą. Kas negalėjote dalyvauti, šv. Agotos duonos galite pasiimti prie šv. Antano altoriaus. Parsinešę šios duonos, pasimelskite prašant Dievo apsaugos ir šv. Agotos užtarimo nuo gaisro ir nelaimių.

2. Ateinantį trečiadienį, vasario 10 d., – PELENŲ TREČIADIENIS, nuo kurio prasidės Gavėnios laikotarpis. Pelenų trečiadienį užlaikomas suaugusiems įsakytas pasninkas, kai sočiai valgoma tik kartą per dieną. Tą dieną atgailos ženklan tikinčiųjų galvos barstomos pašventintais pelenais. Papildomos šv. Mišios mūsų bazilikoje bus 12 val.

3. Tikras pasninkas yra susijęs su atgaila, didesniu pamaldumu ir išmalda.

4. Taip pat trečiadienį, Pastoraciniame centre, 17.15 val., susitikimas su Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolu kun. Gintaru Vitkumi tema „Nemokantį pamokyti“.

5. Ateinantį ketvirtadienį, vasario 11 d., minime Pasaulinę ligonių dieną. Raginame kiekvieną pasimelsti už ligonius ir jų slaugytojus. 9.00 val. melsimės už ligonius. Šv. Mišių metu sunkiai sergantiems arba vyresniems nei 75 metų žmonėms, kurie dar nebuvo priėmę Ligonių sakramento ar po pasveikimo pablogėjusi sveikata, bus teikiamas Ligonių patepimas. Norinčius priimti šį sakramentą ar jų artimuosius prašome užeiti užsirašyti į raštinę.

6. Ateinantį penktadienį, vasario 12 d., 12 val. bus aukojamos šv. Mišios į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis. Prieš šv. Mišias Prieš šv. Mišias 11 val. – pasivedimo malda, 11.30 val. – rožinio malda.

7. Kiekvieną Gavėnios penktadienį kryžiaus kelių pamaldos vyks 17.15 val., o sekmadienį po sumos, apie 13.00 val. Privačiai tikintieji kryžiaus kelius eina kiekvieną šiokiadienį 17.00 val.

8. „Graudūs verksmai“ bus giedami sekmadieniais po rytinių 8 val. šv. Mišių prie išstatyto švč. Sakramento.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn