Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2016 m. vasario 28 d.
Paskelbta: 2016-02-27 22:00:49

 

1. Šiandien Gailestingumo metų proga Pranciškonai pasauliečiai kviečiai į susitikimą su ses. Romualda Alma Vabuolaite FDCJ tema – „Meilė yra nemylima“. Renginys vyks parapijos salėje15.00 val.

2. Antradienį, minint Marijampolės bataliono įkūrimo metines, 10.30 val. šv. Mišios už karius ir jų šeimas.

3. Mirė kan. Juozas Barkauskas. Pašarvotas Specialiųjų globos namų koplyčioje Bažnyčios g. 23 A. Laidotuvių šv. Mišios antradienį 12 val. mūsų bazilikoje.

4. Trečiadienį 17.15 val. Pastoraciniame centre susitikimas su kun. Vaidotu Labašausku iš ciklo Septyni susitikimai gavėnios metu tema „Pikta darantį sudrausti“.

5. Kovo 4 d., ateinantį penktadienį, minėsime šv. Kazimiero, pirmojo Lietuvos globėjo, iškilmę, todėl pasninkas tą dieną nėra privalomas. Tačiau raginame neapleisti gavėnios praktikų. Papildomos pirmojo penktadienio šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį mūsų bažnyčioje bus 9.30 val. Po šv. Mišių Švč. Sakramento adoracija iki Kryžiaus kelio pamaldų 17.15 val.

6. Kovo 5 d., pirmąjį mėnesio šeštadienį, kaip įprasta papildomos šv. Mišios taip pat 9.30 val.

7. Ateinantį sekmadienį Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos susitikimas vyks 10.30 val. Piligrimų namuose „Domus beati“.

8. Parapijoje renkama jaunimo nuo 14 m. grupė važiuoti į pasaulio jaunimo dienas Krokuvoje, Lenkijoje, liepos 19 - rugpjūčio 1 d. Kviečiame jaunimą prisijungti, daugiau informacijos skelbimų lentoje.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn