Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2016 m. kovo 6 d.
Paskelbta: 2016-03-05 13:02:36

 

1. Trečiadienį 17.15 val. Pastoraciniame centre susitikimas su kun. Mindaugu Martinaičiu iš ciklo Septyni susitikimai gavėnios metu tema „Įžeidimus atleisti“.

2. Penktadienį, kovo 11 d., minėsime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Pamaldos už Tėvynę mūsų bažnyčioje bus 12.00 val.

3. Šeštadienį, kovo 12 d., 12 val., – šv. Mišios į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis. Prieš šv. Mišias 11 val. – pasivedimo malda, 11.30 val. – rožinio malda.

4. Gavėnios rekolekcijos mūsų parapijoje prasidės penktadienį prieš Verbas, 18.00 val. ir tęsis iki sekmadienio sumos šv. Mišių, jas praves kun. Kęstutis Brilius MIC. Kviečiame suplanuoti savo laiką, kad galėtumėte dalyvauti bent rekolekcijų dalyje. Taip pat paraginti savo artimuosius, kad pasinaudotų šia proga ir dvasiškai pasiruoštų šv. Velykų šventei.

 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn