Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2016 m. kovo 20 d.
Paskelbta: 2016-03-19 21:28:43

 

1. Šiandien, Kristaus kančios – Verbų sekmadienis. Prieš sumą – procesija, primenanti Jėzaus Kristaus įžengimą į Jeruzalę.

2. Nuo penktadienio prasidėjo mūsų parapijos Gavėnios rekolekcijos, jos tęsis iki sumos šv. Mišių. Rekolekcijų vedėjas kun. Kęstutis Kazimieras Brilius MIC.

3. Šio sekmadienio šv. Mišių rinkliavos skirtos kunigų seminarijos išlaikymui bei Vilkaviškio vyskupijos jaunimo sielovados reikalams. Prie įėjimo į bažnyčią mūsų parapijos jaunimas renka aukas Pasaulinių jaunimo dienų piligriminei kelionei. Dėkojame už paramą.

4. Šiandien, 19 val. Krikščioniškas kino klubas kviečia į Gavėnios kino seansą tema "Šventasis karas krikščionybėje ir islame".

5. Kovo 24 d., Didįjį Ketvirtadienį, dienos šv. Mišios bus aukojamos tik katedrose, kuriose vyskupai šventins aliejus. Mūsų vyskupijoje Krizmos šv. Mišias bus Vilkaviškyje 12.00 val. Mūsų Bazilikoje Didįjį Ketvirtadienį Paskutinės Vakarienės šv. Mišios prasidės 18.00 val. Po Didžiojo Ketvirtadienio šv. Mišių nebus iki Velyknakčio.

6. Kovo 25 d. – Didysis Penktadienis. Primename, kad tą dieną laikomasi švento pasninko: ne tik abstinencijos nuo mėsos, bet ir kiekybinio. Tradicinė Didžiojo Penktadienio rinkliava bus skirta Šventajai Žemei. Kryžiaus kelio pamaldos prasidės 15.00 val. naujoje Jono Pauliaus II koplyčioje Mokoluose. Eisena tęsis miesto centru iki mūsų bažnyčios. Kryžiaus pagarbinimo pamaldos bus 18.00 val. Po pamaldų pasilikę budėti prie Kristaus kapo giedos Kalvarijos kalnus.

7. Viso Naktinio budėjimo – adoracijos tvarka yra skelbimų lentoje.

8. Kovo 26 d. Didįjį Šeštadienį nuo 7 val. ryto iki Velyknakčio šv. Mišių vyks Švč. Sakramento adoracija į kurią kviečiame taip pat mūsų parapijos mokyklų bendruomenes. Išpažinčių bus klausoma visą dieną. Velyknakčio vigilija prasidės 20.00 val.

9. Kovo 27 d. V E L Y K O S (prisikėlimo pamaldos – Rezurekcija) 8.00 val.

10. Šv. Velykų sekmadienį votyvos 9.30 val. šv. Mišių nebus.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas MIC

aukštyn