Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2016 m. gegužės 1 d.
Paskelbta: 2016-04-30 19:59:07

 

1. Šiandien Motinos diena. Kiekvienose šv. Mišiose meldžiamės už gyvas ir mirusias motinas. Oktavos šv. Mišias už mamas dar galite užsisakyti pas budintį patarnautoją bažnyčios prieangyje.

2. Gegužės mėnesį skiriame Dievo Motinai Švč. Mergelei Marijai. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta šiokiadieniais po vakarinių šv. Mišių, o sekmadieniais po rytinių 8 val. Mišių.

3. Rytoj, pirmadienį, minimas šv. Atanazas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas, antradienį – šv. Pilypas ir Jokūbas, apaštalai.

4. Ateinantį penktadienį ir šeštadienį, kaip įprasta pirmaisiais mėnesio penktadieniais ir šeštadieniais, papildomos pamaldos bus 9.30 val.

5. Pirmąjį mėnesio penktadienį po votyvos šv. Mišių bus Švč. Sakramento adoracija.

6. Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos nariai į susirinkimą kviečiami gegužės 8 d., sekmadienį, 10.30 val. piligrimų namuose ,,Domus beati".

7. Ateinantį sekmadienį, gegužės 8 d., švęsime Viešpaties žengimo į dangų (Šeštinių) iškilmę. Prieš sumos šv. Mišias bus procesija. 11 val. vaikų Pirmoji Komunija, 12 val. bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas.

8. Taip pat kitą sekmadienį po šventųjų Mišių šventoriuje vyks jaunimo darbelių mugė, skirta paremti parapijos jaunimo grupės kelionę į Pasaulio Jaunimo Dienas Lenkijoje. Būkime dosnūs jaunimo rėmėjai.

9. Gegužės 20-22 d. parapijos jaunimo grupė organizuoja žygį jaunimui Marijampolė-Gižai-Alksnėnai. Kviečiame dalyvauti, daugiau informacijos skelbimų lentoje.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn