Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2016 m. birželio 5 d.
Paskelbta: 2016-06-03 22:55:20

 

1. Šiandien Tėvo diena. Už mirusius ir gyvus tėvelius oktavos šv. Mišioms dar galite užsirašyti pas patarnautoją prie išėjimo iš bažnyčios.

2. Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Visą mėnesį po vakarinių šv. Mišių, o sekmadieniais po Sumos bus birželinės pamaldos. Pamaldų metu bus išstatomas Švč. Sakramentas. Kviečiame dalyvauti.

3. Birželio 11 d. jaunimas nuo 13 m. kviečiamas su parapijos jaunimo grupe vykti į Vilkaviškio vyskupijos jubiliejui skirtą dieną.
Daugiau informacijos skelbimų lentoje.

4. Ateinantį sekmadienį, birželio 12 d.,12 val. šv. Mišiose melsimės į palaimintąjį Jurgį Matulaitį ir minėsime Šv. Antaną. Po Sumos procesija.

5. Birželio 12 d. Vilkaviškyje bus minimas vyskupijos 90-mečio jubiliejus.

6. Birželio 12 d. 10.30 val. prel. V.S. Vaičiūno poezijos rinkinio pristatymas.

7. Birželio 12 d. po Šv. Mišių šventoriuje vyks jaunimo darbelių mugė, skirta paremti parapijos jaunimo grupės kelionę į Pasaulio Jaunimo dienas Lenkijoje. Kviečiame dalyvauti.

8. Broliai kapucinai su bendradarbiais kviečia 13-17 m. jaunimą į vasaros OASIS susitikimą birželio 17-19 d.
Daugiau informacijos skelbimų lentoje.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn