Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2016 m. liepos 3 d.
Paskelbta: 2016-07-02 15:25:17

 

1. Visos šio sekmadienio rinkliavos skiriamos, taip vadinamam, „Petro skatikui“ – Apaštalų Sostui.

2. Trečiadienį minėsime Mindaugo karūnavimo, valstybės dieną, 12.00 val. melsimės už Lietuvos valstybę.

3. Artėja pal. Jurgio Matulaičio atlaidai, kurie vyks liepos 10-17 d. Nuo praeito penktadienio po 7.30 val. šv. Mišių meldžiamės novena į pal. Jurgį Matulaitį. Ypač jo užtarimui pavedame sunkiai sergančius ligonius.

4. Antradienį, liepos 5 d., 10 val. organizuojama talka. Kviečiame padėti puošti ir valyti bažnyčios interjerą. Trečiadienį, ketvirtadienį ir penktadienį, liepos nuo 9 val. kviečiame visus galinčius ir norinčius pinti vainikus bazilikos papuošimui. Kas galite, prašome jau iš vakaro arba tą pačią dieną atvežti tujų ar kitų žalumynų šakelių. Reikalui esant, yra ir parapijos transportas.

5. Ateinantį sekmadienį – pirmoji atlaidų diena. Po sumos šv. Mišių naujų votų, skirtų pal. Jurgiui pašventinimas. Taip pat išgirsime malones patyrusių žmonių liudijimų. Po pamaldų vienuolyno kieme – agapė – suneštinės vaišės. Dėkojame tiems, kurie ateina ne tik pavalgyti, bet ir atsineša maisto.

6. Pagrindinę atlaidų dieną liepos 17, antrą atlaidų sekmadienį11.00 val. šv. Mišių nebus. Po votyvos šv. Mišių pasiklausyti kviečiame vyskupo Arūno Poniškaičio katechezės. Pagrindinės iškilmių šv. Mišios – 12.00 val.

7. Ypatingai kviečiame į iškilmės išvakarių vigiliją liepos 16 d. Nuo 21.00 val. pirmą kartą Marijampolėje liturgijos metu bus giedamas akatistas Švč. Mergelei Marijai. Tai yra bizantiškas giedojimo būdas, aktyviai įjungiantis visą bendruomenę. 22.00 val. vyks žiburių procesija būdinga didžiosioms Marijos šventovėms. Kas esate dalyvavę Liurde, tikrai norėsite dalyvauti ir čia. Melsime Švč. Mergelės Marijos globos mūsų miestui, savo artimiesiems. Prie išėjimo iš bažnyčios jaunimas dalins paveikslėlius, ant kurių kitos pusės užrašykite vardus, tų už kuriuos norėsite melstis. Šios intencijos bus surinktos liepos 16 dienos vigilijos metu.

aukštyn