Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2016 m. liepos 10 d.
Paskelbta: 2016-07-09 21:54:01

 

1. Šiandien mūsų bazilikoje prasideda palaimintojo Jurgio Matulaičio, MIC iškilmingas minėjimas, kuris tęsis iki liepos 17 d.

2. Šiandien po agapės nuo mūsų bažnyčios autobusas veš į pal. Jurgio Matulaičio tėviškę Lūginėje. Koplyčia Lūginėje bus atidaryta kiekvieną atlaidų dieną nuo 10.00 iki 18.00 val.

3. Atlaidų metu bažnyčios prieangyje pas patarnautoją, seseles vienuoles galima užsisakyti sudėtines šv. Mišias į pal. Jurgį Matulaitį, dėkojant Dievui už suteiktas malones ir prašant palaimos bei sveikatos.

4. Taip pat galima įsigyti naują knygą, skirtą Vilkaviškio vyskupijos 90 metų jubiliejui, Gailestingumo metų piligrimų pasus.

5. Šv. Mišios iškilmių savaitę bus įprasta tvarka. Papildomos šv. Mišios šiokiadieniais bus 12.00 val. Nuo 11.00 – Rožinio malda palaimintojo Jurgio koplyčioje. 11.30 val. – katechezė. Pirmadienį kalbės kun. Arnoldas Valkauskas, antradienį – kun. Ričardas Doveika, kitomis dienomis taip pat žinomi Lietuvos kunigai.

6. Ateinantį penktadienį 17.00 val. susitaikinimo pamaldos, 18.00 – Mišios prašant išlaisvinimo nuo priklausomybių, 19.00 – išgydimo pamaldos.

7. Šeštadienį nuo 10 val. Kultūros centre Mariologinis kongresas. 21.00 val. iškilmių vigilija, akatistas, žiburių procesija. Bus surinkti lapeliai su vardais žmonių, kuriuos pavesime Švč. Mergelei Marijai.

8. Antrąjį atlaidų sekmadienį, liepos 17-ąją, 11 val. šv. Mišių nebus, visus kviečiame į pagrindines šv. Mišias 12.00 val. melstis kartu su Lietuvos vyskupais ir kitais svečiais.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn