Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2016 m. spalio 30 d.
Paskelbta: 2016-10-29 23:22:12

 

1. Visų šventųjų privaloma iškilmė -  lapkričio 1 d. ir Mirusiųjų paminėjimo diena lapkričio 2 d. Pamaldos mūsų bažnyčioje bus sekmadienio tvarka.

2. Pirmosios šv. Mišios jūsų intencijomis už mirusiuosius bus aukojamos Vėlinių išvakarėse lapkričio 1 d., antradienį, 17.00 val. Prašome atsinešti Vėlinių žvakutes ir gėles, kurios bus pašventintos ir po šv. Mišių nešamos iškilmingoje žiburių procesijoje į Senąsias miesto kapines.

3. Lapkričio 2 d., trečiadienį, po sumos šv. Mišių bus gedulinė procesija bažnyčios viduje. 18.00 val. Č. Sasnausko choras atliks „Requiem“.

4. Taip pat lapkričio 2 d., Vėlinių dieną,15.00 val. bus šventinami paminklai tiek Senose, tiek Naujose miesto kapinėse. Prašome rinktis prie pagrindinių kapinių vartų.

5. Visų mirusiųjų paminėjimo dieną, lapkričio 2 d., kiekvienas tikintysis, esantis malonės būsenos, aplankęs bažnyčią ir pasimeldęs „Tėve mūsų“ malda bei sukalbėjęs Tikėjimo išpažinimą, o Oktavos metu pamaldžiai aplankęs kapus, gali pelnyti atlaidus ir mirusiųjų naudai.

6. Visą Vėlinių oktavą vakarais prieš šv. Mišias 17.00 val. jūsų intencijomis už mirusius bus giedamas šv. Rožinis.

7. Vėlinių oktavos (aštuondienio) šv. Mišioms už mirusiuosius artimuosius galima paaukoti šiandien prie išėjimo iš bažnyčios pas budintį patarnautoją.

8. Ateinantį penktadienį, pirmąjį mėnesio penktadienį, 9.30 val. bus aukojamos šv. Mišios į Švč. Jėzaus širdį už aukotojus ir geradarius, jų artimuosius gyvuosius ir mirusiuosius. Po šv. Mišių – adoracija.

9. Pirmąjį mėnesio šeštadienį, kaip įprasta, papildomos šv. Mišios 9.30 val. į švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis.

 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn