Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2017 m. birželio 4 d.
Paskelbta: 2017-06-03 18:37:54

 

1. Šiandien švenčiame Šventosios Dvasios atsiuntimo (Sekminių) iškilmę. Kiekvienam tikinčiajam, dalyvaujančiam pamaldose, kuriose giedamas himnas „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“, įprastomis sąlygomis suteikiami visuotiniai atlaidai.

2. Taip pat šiandien – Tėvo diena. Už mirusius ir gyvus tėvelius oktavos šv. Mišioms dar galite užsirašyti pas patarnautoją prie išėjimo iš bažnyčios.

3. Šiandien 17.00 val. sakralinės muzikos koncertas. Giedos Klaipėdos berniukų choras „Gintarėlis“.

4. Rytoj minimas šv. Bonifacas, vyskupas, kankinys.

5. Ateinantį ketvirtadienį Mūsų Viešpaties, Jėzaus Kristaus, Aukščiausiojo ir Amžinojo Kunigo šventė.

6. Ateinantį šeštadienį VISAS ŠEIMAS kviečiame į šventę, kurioje dalyvaus ,,Gyvieji akmenys“, vyks įdomūs teminiai užsiėmimai, grupelės vaikams, o vakare linksmins grupė ,,Aldai“. Šventės pradžia 14.00 val. Vilkaviškio Katedroje.

7. Ateinantį sekmadienį švęsime Švč. Trejybės iškilmę bei šv. Antano atlaidus. Visus kviečiamia į sumos šv. Mišias, kurias aukos ir pamokslą sakys svečias kunigas Antanas Mickevičius. Po sumos šv. Mišių bus procesija.

8. Ateinančio sekmadienio rinkliavos bus skirtos Vilkaviškio vyskupijos reikmėms

9. Marijampolės Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos susirinkimas bus birželio 12 d. nuo 10.15 val. parapijos salėje.

10. Organizuojama išvyka birželio 25 d. 10 val. nuo Bazilikos į arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos – skelbimo palaimintuoju – Iškilmes Vilniuje. Prašome užsirašyti Diemedyje.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn