Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2017 m. liepos 16 d.
Paskelbta: 2017-07-15 22:39:15

 

1. Šiandien mūsų Bazilikoje pagrindinė palaimintojo Jurgio Matulaičio iškilmingo minėjimo, atlaidų diena.

2. Šiandien 11 val. šv. Mišių nebus. Nuo 11.00 val. – katechezė ir Rožinio malda.

3. Sumos šv. Mišiose dalyvaus Apaštališkasis nuncijus Lietuvai, Lietuvos vyskupai.

4. Po sumos visus kviečiame į suneštines vaišes – agapę, koncertuos Bočių kapela.

5. 15.00 val. pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginės koplyčioje Gailestingumo vainikėlio malda.

6. Atlaidų metu bažnyčios prieangyje pas patarnautoją, seseles vienuoles galima užsisakyti sudėtines šv. Mišias į pal. Jurgį Matulaitį, MIC dėkojant Dievui už suteiktas malones ir prašant palaimos bei sveikatos. Taip pat galima įsigyti naują kun. Janušo Kumalos knygą apie pal. Jurgį Matulaitį. Taip pat jo užtarimu patirtų malonių liudijimų knygelę. Nebrangi bet gera knyga atsiminimui ar lauktuvėms.

7. Ateinantį šeštadienį Bažnyčia mini šv. Mariją Magdalietę.

8. Nuoširdžiai dėkojame visiems savo malda bei pagalba prisidėjusiems prie palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimo. Teatlygina Jums Visagalis Viešpats.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn