Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2018 m. balandžio 29 d.
Paskelbta: 2018-04-29 11:10:30

 

1. Šis sekmadienis yra Gyvybės diena. Meldžiamės, kad žmogaus gyvybė būtų gerbiama ir ginama nuo prasidėjimo momento iki natūralios pabaigos. Šeimos centras šia proga kviečia suaugusius ir vaikus į renginį Marijonų vienuolyno sodelyje po 11 val. šv. Mišių.

2. Rytoj, balandžio 30 d., pirmadienį, 17.30 val. kviečiame į paskaitą – pokalbį tema „Sutuoktinių tarpusavio santykiai: vyrai ir moterys vis dar skirtingi“. Susitikimas vyks Caritas centre “Rūpintojėlis“, Bažnyčios g. 42, Paskaitą skaitys lektorė Lina Braukylienė.

3. Ateinantį trečiadienį Bažnyčia mini šv. Atanazą Didijį, o ketvirtadienį – šv. apaštalus Pilypą ir Jokūbą.

4. Taip pat ateinantį ketvirtadienį po 18 val. šv. Mišių kviečiame į šlovinimo vakarą – vyks Švenčiausiojo Sakramento adoracija, užtarimo malda, bus galimybė atlikti išpažintį.

5. Pirmąjį mėnesio penktadienį ir šeštadienį, 9.30 val. šv. Mišiose melsimės į Švč. Jėzaus Širdį ir į Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis.

6. Gegužės mėnesį skiriame Dievo Motinai Švč. Mergelei Marijai. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyks šiokiadieniais po va-karinių šv. Mišių, o sekmadieniais po rytinių 8 val. šv. Mišių.

7. Kitas sekmadienis – pirmas gegužės sekmadienis – Motinos diena. Oktavos šv. Mišias už gyvas ir mirusias mamas galite užsisakyti pas patarnautoją prie išėjimo iš bažnyčios.

8. Jau nuo kito sekmadienio mūsų parapijoje bus teikiamos Pirmosios šv. Komunijos 11 val. ir sutvirtinimai 12 val. šv. Mišių metu.

9. Taip pat ateinantį sekmadienį 17 val. Tarptautinio festivalio „Džiūgaukim aleliuja“ organizatoriai kviečia į sakralinės muzikos koncertą. Giedos LRT vaikų choras. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.

10. Dėkojame visiems, kas jau parapijai skyrė 2 proc. valstybei sumokėto mokesčio. Primename, kad tai dar galima padaryti iki gegužės 1 d.


Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn