Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2018 m. gegužės 6 d.
Paskelbta: 2018-05-06 13:40:22

 

1. Šiandien – Motinos diena. Kiekvienose šv. Mišiose meldžiamės už gyvas ir mirusias motinas. Oktavos šv. Mišias už mamas dar galite užsisakyti pas budintį patarnautoją bažnyčios prieangyje.

2. Šiandien 17.00 val. Tarptautinio festivalio „Džiūgaukim aleliuja“ organizatoriai kviečia į sakralinės muzikos koncertą. Giedos LRT vaikų choras. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.

3. Gegužės mėnesį skiriame Dievo Motinai Švč. Mergelei Marijai. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta šiokiadieniais po vakarinių šv. Mišių, o sekmadieniais po rytinių 8 val. Mišių.

4. Ateinantį šeštadienį, gegužės 12 d., palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimas. 11.30 val. Rožinio malda, 12.00 šv. Mišios į pal. Jurgį Matulaitį.

5. Ateinantį sekmadienį švęsime Viešpaties žengimo į dangų (Šešti-nių) iškilmę. Prieš sumos šv. Mišias bus procesija.

6. Gegužės 19 d., Lūginėje, palaimintojo Jurgio Matulaičio tėviškėje, organizuojama šeimų šventė. Šiais metais ji skirta santuokos jubiliejų mininčioms poroms. Gerbiamus jubiliatus prašome kreiptis į parapijos kleboną.

  

Parapijos klebonas kun.Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn