Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2018 m. birželio 3 d.
Paskelbta: 2018-06-03 10:59:22

 

1. Šiandien švenčiame Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę. Prieš sumos šv. Mišias vyks devintinių procesija.

2. Taip pat šiandien – Tėvo diena. Už mirusius ir gyvus tėvelius ok-tavos šv. Mišioms dar galite užsirašyti pas patarnautoją prie išėjimo iš bažnyčios.

3. Antradienį minimas šv. Bonifacas, vyskupas, kankinys.

4. Ketvirtadienį po 18 val. Šventųjų Mišių kviečiame į šlovinimo vakarą – vyks Švenčiausiojo Sakramento adoracija, užtarimo malda, bus galimybė atlikti išpažintį.

5. Ateinantį penktadienį – Švč. Jėzaus Širdies iškilmė. Papildomos pamaldos – 12.00 val. Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, per Švč. Jėzaus Širdies šventę viešai kalbančiam maldą „Gerasis Jėzau“.

6. Šeštadienį – Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos minėjimas.

7. Ateinantį sekmadienį švęsime šv. Antano atlaidus. Visus kviečiame į sumos šv. Mišias, kurias aukos ir pamokslą sakys svečias kunigas Vidmantas Balčaitis. Po sumos šv. Mišių bus procesija.

8. Taip pat kitą sekmadienį 12.00 val. Vilkaviškio katedroje J.E. Rmantas Norvila diakonu pašventins mūsų parapijos atstovą Saulių Andriušką. Kviečiame pasimelsti, kad Viešpats laimintų naują jo tarnystę.

9. Marijampolės Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos susirinki-mas bus birželio 12 d. nuo 10.15 val. parapijos salėje.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn