Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2018 m. liepos 8 d.
Paskelbta: 2018-07-07 21:22:24

 

1. Šiandien mūsų bazilikoje prasideda palaimintojo Jurgio Matulaičio iškilmingas minėjimas-atlaidai kuris tęsis iki liepos 15 d.

2. Šiandien po sumos šv. Mišių išgirsime per pal. Jurgio Matulaičio užtarimą pagijimus patyrusių žmonių liudijimus, po to padėkos ženklų - votų pašventinimas bei vienuolyno sode suneštinės vaišės – agapė. 15.00 val. pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje, Lūginėje, Gailestingumo vainikėlio malda. Koplyčia Lūginėje bus atidaryta kiekvieną atlaidų dieną nuo 10.00 iki 18.00 val.

3. Atlaidų metu bažnyčios prieangyje pas patarnautoją, seseles vienuoles galima užsisakyti sudėtines šv. Mišias į pal. Jurgį Matulaitį, dėkojant Dievui už suteiktas malones ir prašant palaimos bei sveikatos.

4. Šv. Mišios iškilmių savaitę bus įprasta tvarka. Papildomos šv. Mišios šiokiadieniais bus 12.00 val. Nuo 11.00 val. – katechezė; 11.30 val. – Rožinio malda.

5. Ateinantį penktadienį 18.00 val. šv. Mišiose melsimės už priklausomybes turinčius žmones bei jų šeimas, prašant išlaisvinimo ir sveikatos. Po vakarinių šv. Mišių bus išgydimo pamaldos.

6. Šeštadienį 20.00 val. mūsų bažnyčioje iškilmių vigilija: šv. Mišios, adoracija, šlovinimas ir žiburių procesija mieste. Kviečiame dalyvauti.

7. Kitą sekmadienį, liepos 15-ąją, 11 val. šv. Mišių nebus, visus kviečiame į pagrindines šv. Mišias 12.00 val. melstis kartu su Švento Tėvo atstovu – nuncijumi, Lietuvos vyskupais ir kitais svečiais.

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn