Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2018 m. liepos 15 d.
Paskelbta: 2018-07-14 20:11:10

 

1. Šiandien mūsų Bazilikoje pagrindinė palaimintojo Jurgio Matulaičio iškilmingo minėjimo, atlaidų diena.

2. Šiandien 11 val. šv. Mišių nebus. Nuo 11.00 val. – katechezė ir Rožinio malda.

3. Sumos šv. Mišioms vadovaus Apaštališkasis nuncijus Lietuvai, kartu melsis Lietuvos ir užsienio vyskupai.

4. Po sumos visus kviečiame į suneštines vaišes – agapę, koncertuos Lietuvos kariuomenės (prezidentinis) orkestras ir Edmundas Seilius.

5. 15.00 val. pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginės koplyčioje adoracija ir Gailestingumo vainikėlio malda.

6. Atlaidų metu bažnyčios prieangyje pas patarnautoją, seseles vie-nuoles galima užsisakyti sudėtines šv. Mišias į pal. Jurgį Matulaitį, MIC dėkojant Dievui už suteiktas malones ir prašant palaimos bei sveikatos. Taip pat galima įsigyti naują knygą „Blogį nugalėk gerumu“ – gera knyga dvasinėms lavyboms, atsiminimui ar lauktuvėms.

7. Nuoširdžiai dėkojame visiems savo malda bei pagalba prisidėju-siems prie palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimo. Teatlygina Jums Visagalis Viešpats.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn