Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2018 m. spalio 28 d.
Paskelbta: 2018-10-28 10:50:25

 

1. Ketvirtadienį, lapkričio 1 d. Visų šventųjų privaloma iškilmė, ir lapkričio 2 d. maldų už visus Mirusius diena. Pamaldos mūsų bažnyčioje bus sekmadienio tvarka.

2. Pirmosios šv. Mišios jūsų intencijomis už mirusiuosius bus aukoja-mos Vėlinių išvakarėse lapkričio 1 d., ketvirtadienį, 17.00 val. Prašome atsinešti su savimi Vėlinių žvakutes ir gėles, kurios bus pašventintos, ir po šv. Mišių nešamos iškilmingoje žiburių procesijoje į Senąsias miesto kapines. 19.00 val. Č. Sasnausko ir Aidijos chorai atliks „Requiem“.

3. Lapkričio 2 d., po sumos šv. Mišių bus gedulinė procesija bažnyčios viduje. 15.00 val., bus šventinami paminklai tiek Senose, tiek Naujose miesto kapinėse. Prašome rinktis prie pagrindinių kapinių vartų.

4. Visų mirusiųjų paminėjimo dieną, lapkričio 2 d., kiekvienas tikintysis, esantis malonės stovyje, aplankęs bažnyčią ir pasimeldęs „Tėve mūsų“ malda bei sukalbėjęs Tikėjimo išpažinimą, o Oktavos metu pamaldžiai aplankęs kapus, gali pelnyti atlaidus ir mirusiųjų naudai.

5. Visą Vėlinių oktavą vakarais prieš šv. Mišias 17.00 val. jūsų intenci-jomis už mirusius bus giedamas šv. Rožinis.

6. Vėlinių oktavos (aštuondienio) šv. Mišioms už mirusiuosius artimuosius galima paaukoti šiandien prie išėjimo iš bažnyčios pas budintį pa-tarnautoją. Šv. Mišios oktavos intencijomis bus aukojamos: Visų Šven-tųjų vakare 17.00, Vėlinių dieną – visos, oktavos šiokiadieniais 8.00, 9.00 ir 18.00 valandomis, ateinantį sekmadienį visose Mišiose.

7. Šį, pirmąjį mėnesio šeštadienį, kaip įprasta, papildomos šv. Mišios – 9.30 val. į švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis.

8. Primename apie šeimų klubo susitikimą kitą sekmadienį įprastu laiku 12 val. Tema apie poros tarpusavio santykius.

9. Skyrybas patyrusių sielovados grupės, pirmas susitikimas bus antradienį 18 val. Vytauto g. 25. Smulkiau – skelbimų lentoje.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn