Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2018 m. lapkričio 18 d.
Paskelbta: 2018-11-17 20:12:21

 

1. Šiandien popiežiaus Pranciškaus iniciatyva minima Pasaulinė vargstančiųjų diena. Mūsų parapijos Caritas kviečia stokojančius gauti maisto produktų. Caritas veiklai galima paaukoti įsigijant akcijos „Gerumas mus vienija“ žvakutę.

2. Šiandien vyskupo Rimanto Norvilos nurodymu rinkliava bus skirta Vilkaviškio vyskupijos sielovados projektams.

3. Taip pat šiandien 18.00 val. Krikščioniškas Kino Klubas kviečia į kino seansą tema „Pašvęstosios mergelės – kas tai?“. Bus rodomas filmas „Marija iš Magdalos“. Po filmo peržiūros diskusija prie arbatos puodelio.

4. Antradienį, minimas šv. Rapolas Kalinauskas, vienuolis, trečiadienį – Švč. Mergelės Marijos Paaukojimo minėjimas.

5. Ketvirtadienį – šv. Cecilijos, mergelės, kankinės, muzikų, vargonininkų, choristų globėjos diena. Šia proga nuoširdžiai sveikiname mūsų bazilikos vargonininkus, choristus ir visus, kurie savo giesme bei malda prisideda prie bažnyčios liturgijos. Taip pat kviečiame gebančius ir norinčius giedoti įsijungti į mūsų chorų veiklą.

6. Penktadienį 12.00 val. mūsų bažnyčioje minėdami Lietuvos kariuomenės atkūrimą, melsimės už Marijampolės karius ir jų šeimas.

7. Šeštadienį Bažnyčia mini šv. Andriejų Dung-Laką, kankinį, ir jo draugus, kankinius.

8. Kitas sekmadienis – paskutinis liturginių metų sekmadienis, švęsime Kristaus Karaliaus (Visatos Valdovo) iškilmę. Kiekvienas tikintysis gali pelnyti visuotinus atlaidus viešai sukalbėjęs maldą „Mielasis Jėzau žmonijos atpirkėjau“. Mūsų bazilikoje toks iškilmingas pasiaukojimo Jėzui Kristui aktas bus po sumos šv. Mišių adoracijos metu.

9. Jau pagaminta dalis naujų pal. Jurgio Matulaičio koplyčios suolų ir klauptų. Maloniai prašome Jūsų paramos jų užbaigimui. Tai galima padaryti pas budintį patarnautoją prie išėjimo iš bažnyčios. Už Jūsų dosnumą teatlygina Jums Visagalis Viešpats.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn