Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2018 m. gruodžio 23 d.
Paskelbta: 2018-12-22 19:56:49

 

1. Šiandien švenčiame ketvirtą Advento sekmadienį. Mūsų bazilikoje yra susikaupimo diena, pamokslus sako, kun. Marius Talutis. Kas gali, tepasilieka ir kitoms šv. Mišioms, išklausyti rekolekcijų vedėjo žodžių, pakvieskime savo artimuosius atlikti išpažintį ir dalyvaujant šv. Mišiose, priimti Švenčiausiąjį Sakramentą.

2. Pirmadienį, gruodžio 24 d., vakarinių 18.00 val. šv. Mišių nebus. Papildomos pamaldos, taip vadinamos, Piemenėlių arba Bernelių šv. Mišios bus 22.00 val. Jas aukos ir pamokslą sakys J.E. vysk. Rimantas Norvila.

3. Mūsų bažnyčioje yra saugoma Betliejaus šviesa, tai yra liepsna užžiebta Kristaus gimimo vietoje. Ji simbolizuoja susitaikinimą, taiką, ramybę.. Šios ugnies galima paimti bažnyčioje pas budintį patarnautoją ir parsinešti į namus Kūčių vakarui iki pat Piemenėlių Mišių.

4. Kalėdaičių galima įsigyti iki pirmadienio 16 val. bažnyčios prieangyje pas patarnautoją. Nuoširdžiai dėkojame ir už aukas skirtas Caritui, kurias skiriate įsigydami žvakutes „Gerumas mus vienija“.

5. Gruodžio 25 d., antradienį, Kristaus Gimimo iškilmė (Kalėdos). Mūsų bazilikoje gruodžio 25 d. pirmąją Kalėdų dieną ir gruodžio 26 d., antrąją, Kalėdų dieną, pamaldos sekmadienio tvarka.

6. Gruodžio 26 d., trečiadienį, taip pat minėsime šv. Steponą, pirmąjį kankinį.

7. Gruodžio 27 d., ketvirtadienį, šv. Joną, apaštalą ir evangelistą.

8. Gruodžio 28 d., minimi Nekaltieji vaikeliai kankiniai. Ši šventė skirta pagerbti ne tik Erodo nužudytiems Betliejaus vaikams, bet ir visiems mirusiems kūdikystėje krikščionims.

9. Gruodžio 30 d. paskutinį metų sekmadienį, minėsime Šventąją Šeimą: Jėzų, Mariją, Juozapą. Ta proga kviečiame visus į šv. Šeimos šventę. 12.00 val. – susitikimas parapijos salėje. Dalyvaus dekanas kan. D. Brogys, kun. V. Labašauskas, s. Juozapa SF. Bus atskira programa vaikams ir paaugliams, šeimų liudijimai, agapė.

10. Šiandien rinkliavos yra skiriamos skirtos Vilkaviškio vyskupijos klierikų išlaikymui ir jaunimo sielovadai.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn