Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2019 m. sausio 13 d.
Paskelbta: 2019-01-12 19:24:49

 

1. Šiandien švenčiame Viešpaties Krikštą, su šia švente pasibaigia Kalėdų laikotarpis. Tačiau pagal seną paprotį Prakartėlę ir kalėdines eglutes galima laikyti iki Grabnyčių, vasario 2 d.

2. Primename, kad parapijoje vyksta kalėdojimas. Kunigas lankydamas namus juos pašventina, pasimeldžia už jų gyventojus, paprašo Dievo malonių namams ar butui. Kalėdojimas yra gera galimybė pabendrauti su kunigu, o kunigui pažinti parapijiečius. Dėl kunigo apsilankymo prašome užeiti susitarti į raštinę.

3. Sausio 16 d., trečiadienį, 12.00 val., melsimės į Švč. Mergelę Mariją, Aušros Vartų Dievo gailestingumo Motiną. Kviečiame ateiti ir pasimelsti.

4. Ateinantį ketvirtadienį minimas šv. Antanas, abatas.

5. Taip pat ketvirtadienį po vakarinių šv. Mišių kviečiame į šlovinimo vakarą – vyks Švenčiausiojo Sakramento adoracija, užtarimo malda, bus galimybė atlikti išpažintį. Svečias – kun. Arūnas Simanavičius.

6. Sausio 18 d., penktadienį, pradėsime maldų už krikščionių vienybę aštuondienį. Už krikščionių vienybę melsimės šiokiadieniais po vakarinių pamaldų, o sekmadieniais po Sumos.

7. Krikščioniškas kino klubas ateinantį sekmadienį, sausio 20 d., kviečia į susitikimą. Bus rodoma istorinė drama „Karmeličių dialogai“, pasakojanti Kompjenės kankinių istoriją. Pradžia 18.00 val. parapijos salėje.

8. Sausio 27 d., sekmadienį, nuoširdžiai kviečiame į Palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties, gimimo Dangui, minėjimą. Pradžia Marijampolės dramos teatre 10.15 val. Kalbės dr. Vytautas Ališauskas bei ses. Viktorija Plečkaitytė MVS. 12.00 val. šv. Mišias, kurias aukos Lietuvos vyskupai. Tą dieną tikintieji, įvykdę bendrąsias nustatytas sąlygas, galės pelnyti visuotinius atlaidus. Po Mišių – Meninė programa Marijampolės dramos teatre.

Daugiau informacijos skelbimų lentoje.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn