Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2019 m. sausio 27 d.
Paskelbta: 2019-01-26 22:01:21

 

1. Šiandien, nuoširdžiai kviečiame į Palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties, gimimo Dangui, minėjimą. Pradžia Marijampolės dramos teatre 10.00 val. Kalbės dr. Vytautas Ališauskas bei ses. Viktorija Plečkaitytė MVS. 12.00 val. – šv. Mišios, kurias aukos Lietuvos vyskupai. Tą dieną tikintieji, įvykdę bendrąsias nustatytas sąlygas, galės pelnyti visuotinius atlaidus. Po Mišių – Meninė programa Marijampolės dramos teatre.

2. Pirmadienį minimas šv. Tomas Akvinietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas; ketvirtadienį – šv. Jonas Bosko, kunigas, jaunimo auklėtojas.

3. Pirmąjį mėnesio penktadienį, 9.30 val. šv. Mišiose melsimės į Švč. Jėzaus Širdį aukotojų intencijomis. Po Mišių – adoracija.

4. Šeštadienį – Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios). Papildomos pamaldos mūsų bazilikoje 9.30 val. į Švč. Mergelę Mariją, 12.00 val. – suma su procesija. Mišių metu bus šventinamos jūsų atsineštos žvakės. Ta diena yra taip pat Dievui pašvęstojo gyvenimo diena, melsimės už vienuoles ir vienuolius bei už naujus pašaukimus į vienuolinį gyvenimą.

5. Ateinantį sekmadienį po 11-tos val. Mišių kviečiame į „Šeimų klubą“.

6. Taip pat kitą sekmadienį, 12.00 val. mūsų Bazilikoje šv. Mišiomis prasidės Lietuvos "Tikėjimo ir Šviesos" bendruomenių šventė. "Tikėjimas ir Šviesa" – tai krikščioniškas judėjimas, kuris jungia šeimas, auginančias protinę negalę turinčius įvairaus amžiaus vaikus ir taip pat įvairaus amžiaus savanorius, ieškančius Dievo veikimo mažuose dalykuose. Po šv. Mišių šventė tęsis Dramos teatre.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn