Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 20019 m. kovo 3 d.
Paskelbta: 2019-03-02 17:37:57

 

1. Rytoj, kovo 4 d., minėsime šv. Kazimiero, pirmojo Lietuvos globėjo, iškilmę. Papildomos pamaldos mūsų bažnyčioje bus 12.00 val. Užsakyti šv. Mišias už gyvus ir mirusius varduvininkus galima raštinėje pas kunigą.

2. Taip pat rytoj, 18.00 val. kviečiame į liudijimų vakarą Šventosios Šeimos namuose – gyvenimo su Dievu ir pašaukimo šeimai istorija dalinsis Diana ir Evaldas Pukeliai. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.

3. Ateinantį trečiadienį – Pelenų trečiadienis, nuo kurio prasidės Gavėnios laikotarpis. Pelenų trečiadienį užlaikomas suaugusiems įsakytas pasninkas, kai sočiai valgoma tik kartą per dieną. Tą dieną atgailos ženklan tikinčiųjų galvos barstomos pašventintais pelenais. Papildomos šv. Mišios mūsų bazilikoje bus 12.00 val. Tikras pasninkas yra susijęs su atgaila, didesniu pamaldumu ir išmalda.

4. Vyrų maldos grupė kviečia vyrus, norinčius pagilinti savo tikėjimą, drauge melstis, svarstyti Šventą Raštą ir šlovinti Viešpatį giesme. Susitikimai vyksta kiekvieną ketvirtadienį 19.00 val., Vytauto g., 25, Marijampolė.

5. Kiekvieną Gavėnios penktadienį kryžiaus kelių pamaldos vyks 17.15 val., o sekmadienį po sumos, apie 13.00 val. Privačiai tikintieji kryžiaus kelius eina kiekvieną šiokiadienį 17.00 val.

6. „Graudūs verksmai“ bus giedami sekmadieniais po rytinių 8-tos val. šv. Mišių prie išstatyto švč. Sakramento.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn