Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2019 m. balandžio 7 d.
Paskelbta: 2019-04-06 20:13:00

 

1. Šį V-ąjį gavėnios sekmadienį Bažnyčia Lietuvoje meldžiasi už seksualinio išnaudojimo aukas, kurios nukentėjo ir vis dar išgyvena kančią. Mistinis Kristaus Kūnas – Bažnyčia – yra arti tų mūsų brolių ir seserų pasaulyje, kurie buvo papiktinti dėl nusikalstamo Jos narių elgesio. Meldžiamės už šiuos nuskriaustuosius, kad patirtų mūsų ir Dievo artumą, jaustųsi priimti ir suprasti, ir kad visa mūsų bendruomenė ateityje būtų apsaugota nuo tokių žaizdų ir jų keliamos kančios.

2. Ketvirtadienį po 18 val. Šv. Mišių kviečiame į šlovinimo vakarą – vyks Švenčiausiojo Sakramento adoracija, užtarimo malda, bus galimybė atlikti išpažintį. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.

3. Penktadienį, balandžio 12 d., 12.00 val. pal. Jurgio Matulaičio minėjime melsimės prašant Palaimintojo užtarimo aukotojų intencijomis. Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija kviečia į konferenciją, kuri prasidės 10.15 val. parapijos salėje. 11.00 val. pasivedimo malda prie Palaimintojo altoriaus. 11.30 val. – Rožinio malda.

4. Krikščioniškas kino kubas kviečia į tradicinį Gavėnios kino seansą, kuriame žiūrėsime juostą "Babetės puota". Seanso pradžia ateinantį sekmadienį 18 val. parapijos salėje.

5. Ateinantį sekmadienį, Kristaus kančios – Verbų sekmadienis. Prieš kiekvienas Šv. Mišias bus šventinamos jūsų atsineštos verbos. Prieš sumą – iškilminga procesija, primenanti Jėzaus Kristaus įžengimą į Jeruzalę.

6. Verbų sekmadienio Šv. Mišių rinkliavos bus skirtos kunigų seminarijos išlaikymui bei Vilkaviškio vyskupijos jaunimo sielovados reikalams.

7. Artėja motinos diena. Kitą sekmadienį bus galimybė paaukoti šv. Mišioms už mirusias ir gyvąsias mamas.


Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC


 

aukštyn