Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2019 m. liepos 14 d.
Paskelbta: 2019-07-14 10:21:56

 

1. Šiandien mūsų Bazilikoje pagrindinė palaimintojo Jurgio Matulaičio iškilmingo minėjimo, atlaidų diena.

2. Šiandien 11 val. šv. Mišių nebus. Nuo 11.00 val. – katechezė ir Rožinio malda.

3. Sumos šv. Mišiose dalyvaus Apaštališkasis nuncijus Lietuvai, Lietuvos vyskupai.

4. Po sumos visus kviečiame į suneštines vaišes – agapę, koncertuos Metelių kapela.

5. 15.00 val. pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginės koplyčioje Gailestingumo vainikėlio malda.

6. Atlaidų metu bažnyčios prieangyje pas patarnautoją, seseles vienuoles galima užsisakyti sudėtines šv. Mišias į pal. Jurgį Matulaitį, MIC dėkojant Dievui už suteiktas malones ir prašant palaimos bei sveikatos. Taip pat galima įsigyti literatūros apie pal. Jurgį Matulaitį.

7. Rytoj Bažnyčia mini šv. Bonaventūrą, vyskupą, Bažnyčios mokytoją.

8. Nuoširdžiai dėkojame visiems savo malda, auka bei pagalba prisidėjusiems prie palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimo. Teatlygina Jums Visagalis Viešpats.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn