Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2019 m. rugpjūčio 11 d.
Paskelbta: 2019-08-10 20:21:33

 

1. Rytoj 12.00 val. melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis, prašant Dievo malonės ir Palaimintojo užtarimo. 10.15 val. konferencija, Pal. Jurgio Matulaičio draugijos susitikimas parapijos salėje, 11.00 val. pasivedimo malda, 11.30 val. rožinis.

2. Antradienį 18.30 val. festivalio „Skamba Sūduvos vargonai“ atidarymas. Svečias iš Ukrainos Stanislav Kalinin įvairiuose tarptautiniuose konkursuose ir festivaliuose pelnė geriausio koncertmeisterio nominacijas. Yra koncertavęs Moldavijoje, Vokietijoje, JAV, Lenkijoje, Kinijoje. Išgirsime jo atliekamus Ukrainos ir Europos kompozitorių kūrinius.

3. Trečiadienį Bažnyčia mini šv. Maksimilijoną Marija Kolbe, kunigą, kankinį. Taip pat trečiadienį 16.00 val. šv. mišios Švč. M. Marijos N.P. vargdienių seserų įžadų jubiliejų proga.

4. Ketvirtadienį, rugpjūčio 15 d., Bažnyčia švęs Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų privalomą iškilmę (Žolines). Pamaldos mūsų Bazilikoje bus sekmadienio tvarka. Po sumos šv. Mišių bus padėkos procesija aplink bažnyčią. Tų pamaldų dalyviai įprastomis sąlygomis gali pelnyti atlaidus. Kiekvienų šv. Mišių metu bus šventinami jūsų atsinešti žolynai, vaistažolės, gėlės. Nuoširdžiai dėkojame visiems paaukojusiems gėlių altorių puošybai.

5. Rugpjūčio 16 d., penktadienį, 12.00 val. mūsų bažnyčioje, melsimės į Dievo Gailestingumo Motiną Mergelę Mariją aukotojų intencijomis.

6. Jau yra gautas rugsėjo mėnesio maldynėlis „Magnificat“. Galima įsigyti raštinėje.

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn