Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2019 m. spalio 27 d.
Paskelbta: 2019-10-27 18:05:23

 

1. Penktadienį Visų šventųjų privaloma iškilmė.

2. Lapkričio 1 d., penktadienį, ir per Vėlines, šeštadienį, pamaldos mūsų bažnyčioje bus sekmadienio tvarka. Pirmosios Vėlinių šv. Mišios jūsų intencijomis už mirusiuosius bus aukojamos Visų šventųjų vakare 17.00 val. Prašome atsinešti Vėlinių žvakutes ir gėles, kurios bus pašventintos ir po šv. Mišių nešamos iškilmingoje žiburių procesijoje į senąsias miesto kapines. 18.00 val. šv. Mišios penktadienio sudėtine intencija.

3. Pirmąjį mėnesio penktadienį melsimės į Švč. Jėzaus Širdį už geradarius ir aukotojus 9.30 val., o pirmąjį mėnesio šeštadienį šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos garbei irgi aukojamos jūsų intencijomis ryte 9.30 val.

4. Lapkričio 2 d. po sumos šv. Mišių bus gedulinė procesija bažnyčios viduje. 15.00 val. bus šventinami paminklai tiek senose, tiek naujose miesto kapinėse. Prašome rinktis prie pagrindinių kapinių vartų.

5. Visą Vėlinių oktavą šiokiadieniais šv. Mišios ryte 8.00 ir 9.00 val.,vakarais prieš šv. Mišias 17.00 val. jūsų intencijomis už mirusius bus giedamas šv. Rožinis ir Mišios 18.00 val.

6. Visų mirusiųjų paminėjimo dieną lapkričio 2 d. kiekvienas tikintysis, esantis malonės būsenos, aplankęs bažnyčią ir pasimeldęs „Tėve mūsų“ malda bei sukalbėjęs Tikėjimo išpažinimą, o Oktavos metu pamaldžiai aplankęs kapus ir pasimeldęs už mirusius, gali pelnyti atlaidus mirusiųjų naudai.

7. Vėlinių oktavos (aštuondienio) šv. Mišioms už mirusiuosius galima paaukoti sekmadieniais prie išėjimo iš bažnyčios pas budintį patarnautoją, o šiokiadieniais raštinėje.

8. Informuojame, kad devocionalijų įsigyti galima „Diemedžio“ pastate antrame aukšte.

 

Administratorius Kun. Stasys Puidokas, MIC

aukštyn