Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2019 m. lapkričio 01 d.
Paskelbta: 2019-10-31 17:35:30

 

1. Šiandien Visų Šventųjų privaloma iškilmė. Pamaldos sekmadienio tvarka. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį už geradarius ir aukotojus 9:30 val.

2. Rytoj Vėlinės, pamaldos bus sekmadienio tvarka. Pirmosios Vėlinių šv. Mišios jūsų intencijomis už mirusiuosius bus aukojamos šiandien vakare 17.r00 val. Galite atsinešti Vėlinių žvakutes ir gėles, kurios bus pašventintos, ir po šv. Mišių nešamos iškilmingoje žiburių procesijoje į senąsias miesto kapines. 18.00 val. šv. Mišios penktadienio sudėtine intencija.

3. Pirmojo mėnesio šeštadienio Mišios Švč. M. Marijos garbei aukojamos jūsų intencijomis šeštadienį 9.30 val.

4. Rytoj po sumos šv. Mišių bus gedulinė procesija bažnyčios viduje, o 15.00 val. bus šventinami paminklai tiek senosiose, tiek naujosiose miesto kapinėse. Prašome rinktis prie pagrindinių kapinių vartų.

5. Visą Vėlinių oktavą šiokiadieniais Šv. Mišios ryte 8.00 ir 9.00 val., vakarais 17.00 val. giedamas šv. Rožinis, o 18.00 val. Šv. Mišios.

6. Visų mirusiųjų paminėjimo dieną lapkričio 2 d. kiekvienas tikintysis, esantis malonės būsenos, aplankęs bažnyčią ir pasimeldęs „Tėve mūsų“ malda bei sukalbėjęs Tikėjimo išpažinimą, o Oktavos metu pamaldžiai aplankęs kapus ir pasimeldęs už mirusius, gali pelnyti atlaidus mirusiųjų naudai.

7. Vėlinių oktavos (aštuondienio) šv. Mišioms už mirusiuosius galima paaukoti šiandien prie išėjimo iš bažnyčios pas budintį patarnautoją.

8. Informuojame, kad devocionalijų įsigyti galima „Diemedžio“ pastate antrame aukšte.

9. Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos susirinkimas bus lapkričio 10 d. 10.00 val. parapijos salėje.

 

Administratorius kun. Stasys Puidokas MIC

aukštyn