Į pirmą puslapį

Naujienų archyvas į naujienų archyvą

Mirė kunigas Kazimieras Valeikis, MIC
Paskelbta: 2010-08-03 21:45:02

2010 m. rugpjūčio 2 d. Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje buvo aukojamos laidotuvių šv. Mišios už a.a. kun. Kazimierą Valeikį, MIC. Šv. Mišioms vadovavo J.E. vysk. Juozas Žemaitis, MIC, dalyvavo J.E vysk. Arūnas Poniškaitis, tėvai marijonai ir kiti kunigai, susirinkę daugiausiai iš Vilkaviškio vyskupijos. Vysk. Juozas Žemaitis, MIC pamoksle pažymėjo, kad nors ir liūdnas yra mirties faktas, bet krikščioniui yra viltis amžinajam gyvenimui. Pristatė trumpą kun. Kazimiero Valeikio, MIC biografiją.

Kun. Kazimieras Valeikis, MIC gimė 1917 m. Inkilų kaime, Liduokių parapijoje, Ukmergės apskrityje, ūkininkų šeimoje. 1931 m. įstojo į Ukmergės gimnaziją, o 1934 m., broliams išėjus į karinę tarnybą, dirbo ūkio darbus, mokėsi siūti, dirbo Ukmergės spaustuvėje. 1938 m. įstojo į Marijonų noviciatą, 1939 m. davė pirmuosius, o 1942 – amžinuosius įžadus. Nuo 1938 m. iki Lietuvos okupacijos 1940 metais Kazimieras Valeikis, MIC dirbo Marijonų vienuolynuose prie knygų leidybos ir patarnaudavo liturgijoje, vėliau įvairius sunkius darbus. 1945 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1948 m. sovietams beveik tris kartus sumažinus klierikų skaičių buvo priverstas išeiti, dirbo Vilniaus bažnyčiose zakristijonu, vargonininku, neakivaizdžiai studijavo teologiją. 1955 m. sugrįžo į Kauno kunigų seminariją ir 1960 m. gegužės 25 d. vyskupo Julijono Steponavičiaus buvo įšventintas į kunigus.

Kunigas Kazimieras Valeikis, MIC dirbo Lentvario, Vilniaus šv. Mikalojaus ir šventųjų Petro ir Povilo, Naujosios Vilnios, Švenčionių ir galiausiai Rūdiškių parapijose. Nuo 1992 m. buvo altaristas Vilniaus Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijoje, o nuo 2002 m. – gyveno ir dirbo Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo parapijoje. Buvo uolus išpažinčių klausytojas, pamaldus vienuolis.

Vysk. Juozas Žemaitis, MIC pamoksle apgailestavo, kad dėl sekuliarizacijos pašaukimų į dvasinį luomą mažėja. Pagyvenę kunigai miršta, o jaunimas į seminariją neateina. Pažymėjo kunigiškojo pašaukimo kilnumą ir svarbą.

Velionis buvo laidojamas Marijampolės marijonų kapinėse. Prie kapo kalbėjo Lietuvos Marijonų provincijolas kun. Vytautas Brilius, MIC. Jis sakė, kad kun. Kazimieras savo ilgą ir sunkų gyvenimą paaukojo Dievui ir jo Bažnyčiai, ištikimai vykdydamas mylimos marijonų vienuolijos Atnaujintojo priesaką. Maloningasis Viešpats atlygins jam už viso gyvenimo triūsą ir išdalintą gėrį, o Švenčiausioji Motina Marija apreikš jam savo malonės turtus. Mes visi, kurie sėmėmės iš jo turtingos asmenybės ir kartu darbavomės, palydime jį nuoširdžia malda. Laidotuvėse dalyvavo gausus tikinčiųjų būrys, giedojo Marijampolės bazilikos choristai. 


 

aukštyn