Į pirmą puslapį

Naujienų archyvas į naujienų archyvą

Vyskupo Juozo Žemaičio MIC kunigystės 60-osios metinės
Paskelbta: 2009-09-20 23:51:42

Vyskupas Juozas Žemaitis MICŠių metų rugsėjo 20 dieną Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje buvo iškilmingai paminėtos 60-osios vyskupo emerito Juozo Žemaičio MIC kunigystės metinės. Šv. Mišiose dalyvavo Apaštalinis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, Elko vyskupas Jerzy Mazur SVD, Drohičino vyskupas Antoni Pacifyk Dydycz, Lietuvos vyskupai ir kunigai.

Šv. Mišioms vadovavo kunigystės jubiliejų švenčiantis vyskupas Juozas Žemaitis MIC, homiliją sakė arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ. Homiliją pradėjo primindamas, jog šiuos metus popiežius Benediktas XVI paskelbė Kunigų metais ir kviečia melstis už kunigus bei naujus pašaukimus į kunigystę, o šiandien neeilinė proga tokiai maldai – vyskupo Juozo Žemaičio MIC kunigystės šešiasdešimtmetis ir vyskupystės dvidešimtmetis. Tai kartu ir galimybė pamąstyti, kaip Jėzaus Kristaus paliktoji kunigystės dovana realizuojasi ne kokio nors kanonizuoto šventojo gyvenime, o mūsų dienomis tarnavusio ir tebetarnaujančio tikintiesiems kunigo, vienuolio ir vyskupo gyvenime. Kvietė pamąstyti, ką reiškia sekti Kristumi. Arkivyskupas homilijoje kalbėdamas apie vyskupo Juozo Žemaičio MIC kunigystės kelią pabrėžė, kad pasirinkdamas šį kelią vyskupas žinojo, jog nebus nei lengva, nei patogu, nes jau turėjo patirties, kas yra NKVD. Baigdamas homiliją arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ sakė, kad sekimas Kristumi tuo ir žavus, jog galima ištvermingai priimti bet kokį pečius slegiantį kryžių, ištvermingai daryti gerus darbus ir tyliai džiaugtis vien tuo, kad esi pašauktas būti Kristaus mokiniu, ir palinkėjo, jog šio tylaus džiaugsmo būtų sklidina jubiliato širdis.

Apaštalinis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi     Elko vyskupas Jerzy Mazur SVD
Šv. Mišių pabaigoje vyskupą Juozą Žemaitį MIC sveikino Apaštalinis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi ir perdavė popiežiaus Benedikto XVI ypatingą apaštalinį palaiminimą. Sveikinimo žodį tarė vyskupas iš Lenkijos ir kaip atminimo dovaną įteikė padarytą iš Sibiro akmenų rožinį, kuris simbolizuoja ištvermę. Kardinolo Audrio Juozo Bačkio sveikinimą, kuriame linkima Dievo palaimos ir Švč. Mergelės Marijos, Dievo Motinos, užtarimo, perskaitė vyskupas Juozas Tunaitis. Lietuvos marijonų provincijos ir visos vienuolijos vardu vyskupą sveikino kunigas Vytautas Brilius. Gerbiamą jubiliatą sveikino kunigai iš zanavykų krašto, Vilkaviškio vyskupijos katedros kapitulos dvasininkai ir linkėjo gausios Dievo palaimos.

Šv. Mišių metu     Vyskupas Juozas Tunaitis sveikina jubiliatą
Vyskupas Juozas Žemaitis padėkojo apaštaliniam nuncijui už sveikinimus ir popiežiaus Benedikto XVI palaiminimą, dėkojo visiems sveikintojams, visiems, susirinkusiems į iškilmes ir kartu meldusiems ir dėkojusiems už suteiktas Dievo malones. 

Sveikinimai     Sveikinimai

Sveikinimai     Sveikinimai

Pasibaigus Šv. Mišioms vyskupą Juozą Žemaitį MIC sveikino katalikiškų organizacijų nariai bei kiti iškilmėse dalyvavę tikintieji.


Renata Stadulienė
Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo parapija

Nuotraukos fotografo A. Kluoniaus
 

aukštyn