Į pirmą puslapį

Naujienų archyvas į naujienų archyvą

PAL. JURGIO MATULAIČIO ATLAIDAI. PENKTOJI DIENA (07 11)
Paskelbta: 2019-07-13 21:48:11

Mano Dieve, aš atėjau vykdyti Tavo valios!

Penktoji Palaimintojo atlaidų diena skirta kunigams ir pašvęstiesiems. Todėl šv. Mišias drauge su vyskupu Rimantu Norvila koncelebravo 28 kunigai iš įvairių dekanatų. Maldoje susikaupė seserys vienuolės iš Lietuvoje esančių kongregacijų.

Tai Lazdijų dekanato diena, todėl bazilikon atvyko Lazdijų, Leipalingio, Šventežerio skyrių palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos nariai; tikintieji iš Liškiavos, Plutiškių, Šilavoto, Seredžiaus ir Kauno. Ypatingai skambėjo jungtinio Lazdijų dekanato choro (5 chorai) atliekamos giesmės.
Katechezę ir homiliją skelbė kun. egz. lic. Arvydas Jakušovas. Katechezėje jis apmąstė esminį kunigo ir vienuolio pašaukimą – pasaulyje būti Pervertos Jėzaus Širdies žmogumi. O tai dvasininkams bei pašvęstiems reiškia gebėti mylėti, atjaučiančiai priimti, guosti, drąsinti bei išmintingai palydėti savo tikėjimo brolius ir seseris – bendrakeleivius malonėje. Dievo skelbimas yra kunigų ir vienuolių gyvenimo misija ir jų tarnystės prasmė. Gyvenant giluminį gyvenimą su Dievu, liudijant ir perduodant tikėjimą prisidedama ir prie socialinio teisingumo klausimo sprendimo. Savimeilės, egoizmo ir savitikslio vartotojiškumo nuostatomis gyvenančioje visuomenėje ypač ryškiai iškyla būtinybė apginti tikrąją žmogiškojo orumo vertę ir atskleisti žmogaus galutinį tikslą – Dievą, bei pirminį pašaukimą - mylint ir tik vienybėje su Kūrėju pasiekti savo amžinąjį išganymą. Dvasininkai ir pašvęstieji gali, kad ir netiesiogiai, skatinti pokyčius visuomenėje, jei savo maldoje ir sielovadinėje veikloje ištikimai žvelgia į savo Mokytoją Jėzų ir remiasi gilioje dvasinėje bendrystėje su Juo išsiugdytomis Jo Širdies nuostatomis.

Homilijoje kunigas citavo „Patarlių knygos“ mintis kviesdamas tikinčiuosius kasdien skaityti ir apmąstyti nors po kelias Šventojo Rašto mintis, jas nešiotis savo širdyje per dieną, ieškoti patarimų ir atsakymų į mums iškilusius klausimus. Kiekvieno mūsų darbo pradžia ir pabaiga turėtų būti malda, pokalbis su Dievu, visų savo rūpesčių ir reikalų pavedimas jam. „Nepamesti iš akių“ Jėzaus, iš Jo mokytis, „imti Jo jungą“ ir eiti kartu perimant Jo romumą ir nuolankumą, nes tik „romieji paveldės žemę“, tik klusnūs ir su pasitikėjimu priimantys Dievo valią įžengs į Dangaus karalystę. Tikėkime Jėzų Kristų ir mylėkime vieni kitus – tokia yra Dievo valia. Baigdamas homiliją kunigas Arvydas pakvietė melstis už visas malones, gautas užtariant palaimintajam Jurgiui Matulaičiui.

Liepos 12 d., penktadienį, bazilikoje bus švenčiama ligonių, slaugytojų ir medikų diena. Katechezę skelbs kunigas Marius Talutis, palaimintojo Teofiliaus Matulionio kanonizacijos bylos postulatorius.
 

18 v. vyks šv. Mišios už kenčiančius nuo priklausomybių ir jų šeimos narius prašant išlaisvinimo malonės ir ramybės bei vilties malonės. Dalyvaus ir nuo 19 val. išgydymo pamaldas ves kunigas Kęstutis Dvareckas, priklausomų asmenų reabilitacijos ir reintegracijos bendruomenės „Aš esu“ įkūrėjas.

Vida Mickuvienė, palaimintojo J. Matulaičio draugijos
Marijampolės skyriaus vadovė

 

 

Daugiau nuotraukų rasite facebook paskyroje

aukštyn