Į pirmą puslapį

Naujienų archyvas į naujienų archyvą

JUBILIEJINIAI PAL. JURGIO MATULAIČIO ATLAIDAI. PIRMOJI DIENA (07 11)
Paskelbta: 2021-07-12 09:17:18

Prasidėjo jubiliejiniai palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai

Šiais metais atlaidai turi ypatingą žymę - 150 metų dėl Kristaus ir Bažnyčios – ir yra skirti Šv. Juozapo ir Amoris laetitia-Šeimos metams.

Minime Palaimintojo gimimo jubiliejų. Todėl iškilmių savaitė prasidėjo netradiciškai: liepos 10 d., šeštadienio pavakare, rinkosi tikintieji Lūginėje, kur arkivyskupo gimtinėje esančioje koplyčioje mažosios bazilikos klebonas Giedrius Juozas Bakūnas MIC aukojo Šv. Mišias. Meldėmės už visus į atlaidus atvyksiančius piligrimus, taip pat už visus, atlaiduose tarnaujančius savanorius. Gražiai sutvarkyta aplinka, žolynų ir žiedų gausa, koplytėlės interjeras harmoningai derėjo, o giesmių skambesys ir Švento Rašto žodžiai, anot vysk. A.Baranausko, kvietė ir darė taip, kad „Ramum tykumu malda dūšia dangun kilsta“.

Pirmasis atlaidų sekmadienis, Šeimų sekmadienis, buvo skirtas katalikiškoms šeimoms, šeimoms, įvaikinusioms ar globojančioms vaikus, šeimoms, turinčioms ligų ir priklausomybių paveiktus narius. Todėl šeimos klausimas ir buvo pagrindinis katechezės, kurią prieš Šv. Mišias sakė kunigas dr. Andrius Vaitkevičius, klausimas. Pradėdamas kalbėti apie šeimą kunigas pacitavo Motiną Teresę: Pasaulio karas ir taika prasideda šeimoje. Išsamiai apmąstydamas situaciją šeimoje, remdamasis gyvenimiškais ir mokslinių tyrinėjimų pavyzdžiais, kunigas pateikia vyro ir moters sąjungą-šeimą, kaip pačią tvariausią instituciją šiandien. Pacituojant mokslininko antropologo pranešimą Lietuvos šeimos centro konferencijoje, matome įdomią išvadą – moderniausia gyvenimo šeimoje forma mūsų laikais yra Santuokos sakramentas. Žiūrint per tūkstantmečių žmonijos gyvenimo ir ieškojimų prizmę, „analizuojant visų civilizacijų istoriją Santuokos sakramentas yra visiška naujovė, visiškai naujas būdas gyventi šeimoje“.

Kunigas Andrius išsamiai aptarė šiandieninės situacijos problemas šeimoje ir visuomenėje, pateikė Bažnyčios poziciją šiuo tokiu svarbiu, net svarbiausiu klausimu. Nes tik darnioje ir tvarioje šeimoje užauga laimingas žmogus, o susiklosčiusias krizines situacijas būtina spręsti drąsiai žvelgiant sunkumams į akis kiekvieną kartą atrandant naują santuokinės patirties prasmę.

Apibendrindamas katechezės mintis apie krizines situacijas šeimoje, pabrėždamas, kad Bažnyčia siūlo gelbėjimosi ratą, t.y. sugrįžimą prie Dievo; „o iš pačios giliausios šeimos krizės yra takelis, yra išeitis. Jos vardas – Jėzus Kristus...Šiandien reikia namų, pilnų Dievo, tarpusavio meilės ir jaukumo, kuriuose būtų gera gyventi. Reikia krikščioniškų šeimų!“

Pagrindinėms sekmadienio (liepos 11 dienos) 12 val. Šventosioms Mišioms vadovavo Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, koncelebravo Marijampolės dekanato kunigai

Šventųjų Mišių metu giedojo bazilikos sumos choras, vargonininkė Alma Sakalauskienė.

Skelbdamas pamokslą kunigas dr. dr. Andrius Vaitkevičius pratęsė katechezės mintis apie Šeimą, kalbėjo apie meilės ryšį tarp Dievo ir žmonių, kuris labiausiai išryškėja vyro ir moters sudarytoje santuokoje. Krikščioniška santuoka ir šeima kuria Bažnyčią, o per sakramentinę šeimą Bažnyčia ateina į žmonijos kartas. Pagal Dievo planą „šeima buvo sukurta kaip giliausia gyvenimo ir meilės bendruomenė.“ Ji turi 4 uždavinius: asmenų bendruomenės kūrimas; tarnavimas gyvybei; dalyvavimas visuomenės vystymesi; dalyvavimas Bažnyčios gyvenime ir jos pasiuntinybėje. Bažnyčia ir krikščioniška šeima yra susiję daugeliu saitų, turi stiprius tarpusavio bendravimo ryšius, jas sieja tikėjimas, pasiaukojanti ir kilni meilė, pasitikėjimas. Bažnyčia meldžiasi už krikščionišką šeimą, o šeimos malda yra vyro ir žmonos, tėvų ir vaikų malda. „Malda išreiškia Dievo meilės įsijungimą į šeimos įvykius, turi išreikšti...dėkojimo, garbinimo momentus..“

Visuotinėje ir pasivedimo pal. Jurgiui Matulaičiui maldose tikintieji meldė Viešpatį už šeimas ir visus tikinčiuosius bei už save pačius, dėkojo Palaimintajam už gautas malones Jam užtariant, kreipėsi į Jėzų Kristų, vienintelį krikščionių gyvenimo Viešpatį, prašydami stiprinti tikėjimą. Pasivedimo Palaimintajam pamaldos yra dar gana jauna atlaidų tradicija, bet mėgstama ir laukiama tikinčiųjų, ji vyksta kiekvieną dieną, kaip ir vykimas į Lūginę bei bendravimas agapėje marijonų sodelyje. Lūginėje vadovaujant sesei Evelinai MVS buvo kalbamas Dievo gailestingumo vainikėlis.

Liepos 12 dieną bus meldžiamasi ir dėkojama už palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimu patirtas malones. Ši diena skirta Alytaus dekanato tikinčiųjų piligrimystei.


Vida Mickuvienė, palaimintojo J. Matulaičio draugijos
Marijampolės skyriaus vadovė

Nuotraukos Tomo Vitkausko,- daugiau nuotraukų:
www.facebook.com/Marijampolės-Šv-arkangelo-Mykolo-mažoji-bazilika

 

 

 

aukštyn