Į pirmą puslapį

Naujienų archyvas į naujienų archyvą

PAL. JURGIO MATULAIČIO ATLAIDAI 2022. KETVIRTOJI DIENA (07 13)
Paskelbta: 2022-07-13 22:14:51

Liepos 13 d. Ketvirtoji  atlaidų diena skirta Švietimo ir žiniasklaidos darbuotojams. Kartu su Šakių dekanato ir daugeliu piligrimų iš įvairių Lietuvos parapijų meldėmės už tikybos mokytojus, katechetus ir visus švietimo bei žiniasklaidos darbuotojus. Šv. Mišias celebravo vyskupas Rimantas Norvila, koncelebravo  kunigai  iš įvairių dekanatų. Giedojo Marijampolės kultūros centro choras „Šešupė“.

 

Šios dienos katechezę ir homiliją sakė Krekenavos bazilikos rektorius, Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas dr. Gediminas Jankūnas. Kunigas daug dėmesio skyrė Kristologijos temai pradėdamas Palaimintojo pasirinkto šūkio blogį nugalėti gerumu pasvarstymu. Kas šiandien yra blogis, kaip jį atpažinti ir kaip elgtis daugeliu atvejų dviprasmiškose šiandieninėse situacijose, kai tarsi išnyksta ribos, o mes, atstovaujantys amžinąsias vertybes, esame kaltinami žmogaus teisių ir laisvių pažeidinėjimais. Todėl labai dažnai žinomi žmonės visuomenėje stengiasi nekalbėti, geriau nepasisakyti, kad nebūtum apkaltintas, nes kiekvienai pozicijai būtinai susidarys opozicija. Deja, bet taip buvo ir Kristaus laikais, už Tėvo valios vykdymą ir Jo žodžio skelbimą Kristui teko numirti ant kryžiaus. Ką daryti, kai ir krikščioniškame pasaulyje esame atmetami, persekiojami, paniekinami? Tikrai ne pulti aiškintis, teisintis, bet žvelgti į kryžių. Jei eisi su pasauliu, teks išsižadėti Dievo. Šiuo metu populiari klaidingo mąstymo banga – reliatyvizmas teigia: nėra visiems bendros tiesos, objektyvios tiesos, tik subjektyvi tiesa. Kai daug tiesų, paklystame nesusipratimuose; priimant reliatyvizmą atmetama vieno Dievo tiesa. Kuriami dievo surogatai, idėjos. Amžinoji tiesa mus pasiekia per Apreiškimą. Jono Evangelijoje skaitome Kristaus žodžius: Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Jei atmetam Apreiškimą, atmetam patį Dievą, o Jį reikia priimti kaip dovaną. Žmogus pasirinkti  turi tik iš dviejų galimybių: priimti arba atmesti. Dievas ateina į mūsų tarpą neįkyriai, labai tyliai, nepribloškiančiu pavidalu: gimsta tvartelyje, auga paprastoje šeimoje, dirba mums pažįstamus darbus. Jis  nenori mus versti, leidžia laisvai apsispręsti ir pasirinkti, o pasirinkus kelią su Dievu, veikiant Šv. Dvasiai,  jau kopti į kalną ir neišvengiamai suklupti ant kelių ir nusilenkti, nusižeminti. Tik Dievo tiesa, Dievo Dvasia padarys mus laisvus ir ramius. Baigdamas katechezę kunigas uždavė klausimą pamąstymui: koks mano santykis su Dievu? Ar Jėzus Kristus yra man dovana?
Homiliją kunigas taip pat pradėjo klausimu: kas yra ir koks yra Dievas? Sinodinio kelio atsakymuose liūdina vienas bendras dalykas, kad mūsų tikėjimas ne kristocentriškas. Mūsų kasdieniniame gyvenime nėra Kristaus, kuris leidžia kalbėti apie Dievą labai konkrečiai. Mums būtina pažinti Kristaus asmenį, suprasti Jo mokymą. Kaip Jėzus sako šios dienos Evangelijoje?- Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams. Tai yra Jo malda, kreipimasis į Tėvą. Prisiminkime 3 maldas: Getsemanės sode, ant kryžiaus ir ši, kuria Jėzus atsako į atmetimą, nes didžiūnai ir Rašto aiškintojai nepriima Dievo, o priima mažutėliai, Jo mokiniai, apaštalai. Jie nuolankūs, atviri, sako nieko nežinantys apie Jėzų, bet jiems jo reikia, jis yra labai svarbus ir klausia, kaip pažinti. Jėzus yra atsakymas, kurį mažutėliai priima per Šv. Dvasią, priima su dėkingumu ir nuolankumu. Apie Dievą viską žinome iš Jėzaus, kuris leidžia mums pažinti savo Tėvą, jo širdį ir mintį. Tik per Jėzų mes galime tarti Tėve mūsų, kuris esi danguje...“ šį santykį, santykį kaip su Tėvu mums dovanoja Jėzus Kristus.
Šios kunigo Gedimino išsakytos mintys tarsi atliepia Palaimintojo pamąstymą apie Jėzų: Taigi Kristaus gyvenimo tikslas turi tapti ir mano gyvenimo tikslu, jei iš tikrųjų noriu eiti šventųjų pėdomis.
Po pamaldų tradiciškai norintieji, tarp kurių buvo ir piligrimai iš Kauno, Rokų, Kudirkos Naumiesčio, Šaulių, Širvintų, Kernavės, Punsko, Skapiškio ir kitų parapijų, vyko Gailestingumo vainikėlio maldai į koplyčią pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginėje. 
 
 
 
 
Ši diena baigėsi, o rytoj, liepos 14 d., ketvirtadienį,  pal. Jurgio Matulaičio atlaidų oktavoje kunigų ir pašvęstųjų diena. Melsimės už vyskupus, kunigus, diakonus, seminaristus, vienuolius ir vienuoles bei pasauliečių institutų narius.
 Katechezę ir homiliją skelbs  kun. Domingo Avellaneda Cabanillas, Įsikūnijosio Žodžio kongregacija. Giedos Vilniaus arkikatedros choras „Schola Gregoriana Vilnensis“
Vida Mickuvienė, palaimintojo J. Matulaičio draugijos
Marijampolės skyriaus vadovė
 
Nuotraukos Onos Kuzmaitės - daugiau nuotraukų:
www.facebook.com/Marijampolės-Šv-arkangelo-Mykolo-mažoji-bazilika
 
aukštyn