Į pirmą puslapį

Naujienų archyvas į naujienų archyvą

Pal. Jurgio Matulaičio atlaidai: liepos 13-oji diena, skirta švietimo ir žiniasklaidos darbuotojams
Paskelbta: 2011-07-19 10:26:29

LIEPOS 13-oji

Ketvirtoji diena, skirta švietimo ir žiniasklaidos darbuotojams, prasidėjo klebono A.Šidlausko MIC, pasveikinimu, vyskupo emerito J.Žemaičio MIC, malda ir sesers Daivos Kuzmickaitės MVS, įžanginiu žodžiu. Sesuo Daiva pristatydama lektorę pasidžiaugė jaunu žmogumi, kuris nagrinėja tokias rimtas temas, nes paskaitą skaitė VU Lyginamosios politikos studijų magistrantė, jaunoji konservatorė Jolanta Vyšniauskaitė. Jos tema Valstybės ir Bažnyčios vaidmuo užtikrinant piliečių teises ir pareigas yra ir jos studijinio darbo tema. 

Prelegentė, pradėjusi nuo Antikos laikų, pristatė kaip popiežiaus Leono XIII-ojo enciklika Rerum novarum ir kitos vėlesnės enciklikos nagrinėjo valstybės ir Bažnyčios vaidmenį užtikrinant piliečių teises. Lygindama istorinius faktus pranešėja pateikė gilią nagrinėjamo klausimo analizę, apžvelgė popiežių Leono XIII, Pijaus XI, Pijaus XII, Jono XXIII, Pauliaus VI bei Jono Pauliaus II enciklikas socialiniu klausimu. Visi minėtieji popiežiai pasisakė darbininkų klausimu kalbėdami apie socialines situacijas, apie požiūrį į darbą, atlygį už darbą, darbininkų orumą, darbininkų teises į poilsį bei privačią nuosavybę. Pranešime buvo išryškinta valstybės pareiga ginti visų žmonių teises. Kalbėdama apie šiandieninę situaciją Jolanta priminė Jono Pauliaus II-ojo mintis apie tai, kad neturi būti varžomos žmogaus prigimtinės teisės ir teisė pasirinkti. Šiandien lemiamas veiksnys yra žmogus, ne ūkinė veikla, bet dvasinis žmogaus tobulėjimas yra reikšmingiausias veiksnys, kuris turėtų būti svarbiausias valstybei. Baigdama darbo autorė pristatė Bažnyčios praktinį darbą kuriant organizacijas ir plėtojant jų veiklą.

Vidurdienio Mišiose, kurių koncelebracijai vadovavo vysk. emer. J.Žemaitis MIC, kartu su visais dalyvavo ir Šakių dekanato tikintieji bei palaimintojo J.Matulaičio draugijos nariai iš Šakių ir Gelgaudiškio skyrių, giedojo Gelgaudiškio parapijos choras, su savo tikybos mokytoja dalyvavo grupė moksleivių iš Kudirkos Naumiesčio, šiais metais priėmusių Pirmąją Komuniją, – tai graži parapijiečių piligrimystės tradicija.

Pamokslininkas kun. Saulius Bužauskas homiliją pradėjo primindamas tikintiesiems apie Gailestingumo metus bei ieškodamas sąsajų su Palaimintuoju, pabrėždamas, kad būtent iš jo prašydami užtarimo mes galėtume pasisemti tikėjimo bei maldos galios, nes visi esame Dievo vaikai, Viešpats mus pasirinko, kad eitume per pasaulį nešdami tikėjimą ir patys tikėdami. Daug vietos homilijoje buvo skirta Dievo ir žmogaus temai: romumui, susitaikymui, gailestingumui, atleidimui. Kunigas ieškojo gražių pavyzdžių iš Palaimintojo gyvenimo ir Jo veiklos, kalbėjo apie įstabią tėvo Jurgio savybę – žvelgti į priekį, gebėjimą sutaikyti pasaulio moderniąją dvasią ir Bažnyčios tradiciją. Ragino ir šių laikų žmogų išgirsti, ką Dievas nori pasakyti, ragino išdrįsti apginti Viešpatį ir Jo Bažnyčią, apginti nuostabiausiu mums suteiktu ginklu – ramybe, išmintimi, gailestingumu.

Apibendrino pamokslą linkėdamas kuo dažniau kreiptis į Palaimintąjį prašant, kad jis mus malda lydėtų.

Pasimeldę prie Tėvo Jurgio relikvijų, pabendravę ir pasivaišinę agapėje, pasiklausę Gelgaudiškio choristų dainų, ar kai kurie ir patys padainavę, norintieji 14 val. išvyko į Lūginę Šv. Sakramento adoracijai.

Vida Mickuvienė
Palaimintojo J. Matulaičio draugijos Marijampolės skyriaus vadovė

 

aukštyn